ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Projekty unijne

 


Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Projekt Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0114/16

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu: 162 152,32

Kwota dofinansowania: 132 929,97

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.06.2019

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie poprzez kompleksowe prace termomodernizacyjne, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii i w efekcie poprawę efektywności energetycznej.

Zakres robót zaplanowanych w ramach projektu obejmie wymianę drzwi, okien zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu oraz remont kominów, balkonów, schodów, podestu wejść do budynku szkoły.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Tytuł projektu: Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie

Projekt Nr. WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Realizator: Żłobek Miejski w Zambrowie

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 815 381,18 zł

Kwota dofinansowania: 693 070,84 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.07.2019

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie miejskiego żłobka w Zambrowie z 24 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a tym samym wsparcie 24 osób (22K,2M) pełniących funkcje opiekuńcze po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka.

Zamierzeniem Gminy Miasto Zambrów - Beneficjenta we współpracy z realizatorem jest umożliwienie matkom i ojcom powrotu na rynek pracy.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem dysproporcji w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz brak miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w stosunku do istniejących potrzeb.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:

1.       Dostosowanie pomieszczeń na cele żłobka

2.       Wyposażenie pomieszczeń na cele żłobka

3.       Uruchomienie żłobka

W ramach projektu planuje się adaptację i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych, tak aby spełniały wymogi Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek.

W ramach projektu utworzone zostaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do l. 3.  W tym celu przewiduje się m.in.:

- modernizację techniczną i adaptację sal,

-wyposażenie w podstawowy sprzęt i meble oraz pomoce dydaktyczne,

- dostosowanie i wyposażenie  toalet,

- dostosowanie i wyposażenie kuchni,

- zorganizowanie placu zabaw.

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

Tytuł projektu: Powiększenie terenów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej w Zambrowie

Projekt Nr. WND-RPPD.01.04.01-20-0003/15

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności  gospodarki regionu

Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – terenu inwestycyjne

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 934 871,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 712 739,08 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2015 – 14.09.2016

Opis projektu: Projekt zakładał kompleksowe przygotowanie pod inwestycje terenu o pow. 6,4853 ha w celu nadania nowych funkcji gospodarczych, w tym uzbrojenie i budowa układu komunikacyjnego  wewnątrz terenu inwestycyjnego.

Cel projektu: pobudzanie rozwoju gospodarczego przez zwiększanie atrakcyjności dla inwestorów

Na realizację celu strategicznego składają się cele cząstkowe:

- stworzenie infrastruktury dla potrzeb nowych inwestorów,

- stworzenie warunków dla rozwoju firm,

- sprowadzenie na tereny inwestycyjne firm stosujących innowacyjne technologie,

- stworzenie nowych miejsc pracy.

Zakres rzeczowy projektu:

- kanalizacja deszczowa,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- droga dojazdowa do działek inwestycyjnych w obrębie uzbrojonego terenu,

- chodniki,

- zjazdy,

- oświetlenie,

- ogrodzenie działek.

 

  

Tytuł projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie

Projekt Nr. POIG.08.03.00-20-157/13

Nazwa Programu:  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś Priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 379 836,20

Kwota dofinansowania: 1 379 836,20

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.06.2015

Opis projektu: Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do    otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
- Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej  uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej;
- Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
- Rodziny zastępcze;
- Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
- Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;
- Samotni rodzice.

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu (w czasie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu) oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla nie mniej niż 250 mieszkańców (tj. 250 gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością i z powodu przynależności do grupy 50+. Cel projektu jest zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 i Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, np. technicznych możliwości przyłączenia do Internetu i niezbędnego sprzętu PC, oprogramowania, serwisu dla 250 gospodarstw domowych należących do grupy docelowej POIG 8.3. Działania mają na celu zwiększenie dostępu do Internetu w okresie realizacji i trwałości projektu dla gospodarstw domowych spełniających kryterium grupy docelowej.

 Opracowanie: Patryk Sienicki

 

___________________________________________________________________

 

 

Tytuł projektu: „Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów”

Projekt Nr: WND-RPPD.05.02.00-20-009/14

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:  V Rozwój infrastruktury  ochrony środowiska

Działanie: 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 076 794,32

Kwota dofinansowania: 914 425,17

Okres realizacji projektu: 23.01.2014 – 25.01.2015

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest montaż czterech instalacji fotowoltaicznych na  istniejących obiektach budowlanych – szkołach z terenu Miasta Zambrów, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Miejskim Gimnazjum Nr 1. Projektowane systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 150 kWp będą się składały z 600 szt. modułów fotowoltaicznych podłączonych do falowników (inwerterów) o łącznej mocy 128 kWp. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na systemowej konstrukcji aluminiowej zamontowanej na dachu obiektu i na stałe do niej przytwierdzone. Falowniki umieszczone zostaną wewnątrz budynków i połączone odpowiednimi przewodami z panelami. Każdy z systemów fotowoltaicznych produkował będzie energię elektryczną na potrzeby własne danego obiektu. Instalacje zostaną zabezpieczone przed wypływem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej. Zainstalowany będzie również system monitorujący pracę instalacji.

Cel projektu: Celem nadrzędnym projektu, zgodnym z zapisami Osi Priorytetowej V. ROPW jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.
Celem bezpośrednim projektu jest wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

Wskaźnikami rezultatu będą:

1) dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych,
- w ramach projektu planuje się realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 150kW

2) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu,
- w ramach projektu planuje się realizację instalacji fotowoltaicznych, które przyniosą oszczędności zużycia energii eklektycznej pochodzącej z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej w wysokości 114 548 kWh rocznie. 

Realizacja projektu polegającego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania prądu elektrycznego jest zgodna z celem głównym osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji (uniknięcie emisji CO2) oraz cel szczegółowy niniejszej osi: wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne poszczególnych budynków i nie będzie oddawana do osi zewnętrznej. Korzyścią społeczną będzie zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, czyli dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz dwutlenku węgla. Planowany projekt inwestycyjny będzie miał pozytywny wpływ we wszystkich trzech płaszczyznach, tj. na rozwój:

1) Społeczny
- uzyskanie oszczędności na rachunkach za energię eklektyczną uzyskanych z tytułu eksploatacji instalacji słonecznych,
- zwiększenie świadomości ekologicznej i technologicznej okolicznych mieszkańców,
- poprawa warunków materialnych Miasta i Gminy.

2) Gospodarczy
- poprawę sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy,
- zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej procesów wytwarzania energii,
- wykorzystanie potencjału energetycznego,
- zmniejszenie kosztu surowców energetycznych,
- stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii,
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcy,
- zwiększenie atrakcyjności Miasta i Gminy dla przyszłych inwestorów i mieszkańców, a także jej rozpoznawalności na tle województwa.

3) Ekologiczny
- zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych do produkcji energii,
- zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, w tym pyłów, SO2, NOx, CH4, NH4, CO2 (emisja uniknięta),
- redukcja emisji CO2, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany (współzależność z ilością biomasy wprowadzanej do spalania),
- ograniczenie degradacji środowiska w wyniku wydobywania paliw kopalnych. 

 Opracowanie: Patryk Sienicki

___________________________________________________________________

 

logotypy_pokl

 

Tytuł projektu: „Urząd przyjazny mieszkańcom - doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów”

 

 

zambrow1podgladInformacje o projekcie:

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre Zarządzanie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Okres realizacji projektu: 1.02.2012 - 31.07.2013
Całkowita wartość projektu wynosi 661 600 złotych. Wkład miasta Zambrów jest niefinansowy.

 

Urząd Miasta Zambrów w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie realizuje projekt zatytułowany  „Urząd przyjazny mieszkańcom  - doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów".   W ramach projektu przewidzianych jest 140 dni szkoleniowych rozłożonych w czasie na okres 1,5 roku, podczas których kompetencje podwyższy 49 pracowników Urzędu Miasta Zambrów. 

Lista tematyczną poszczególnych szkoleń:

 • 1. Szkolenie Kompetencji Społecznych Pracowników;
 • 2. Doskonalenie Kompetencji Menedżerskich;
 • 3. Angażujemy obywateli;
 • 4. Przygotowanie do wdrożenia sytemu badania i rozwoju kompetencji;
 • 5. Ustawa o finansach publicznych;
 • 6. Stworzenie aktów prawa miejscowego;
 • 7. Zmiana ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publ.;
 • 8. Kontrola Zarządcza dla jst- zasady prowadzenia kontroli, prawa i obowiązki;
 • 9. Opłata skarbowa;
 • 10. Prawo budowlane;
 • 11. Postepowanie egzekucyjne w administracji;
 • 12. Zasady udzielania zamówień publicznych przez JST;
 • 13. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • 14. Udostępnianie informacji publicznej;
 • 15. Ochrona danych osobowych;
 • 16. Usługi ePuap- aspekty prawne;
 • 17. Usługi ePuap- aspekty merytoryczne;
 • 18. Usługi ePuap- aspekty techniczne;
 • 19. Usługi ePuap- aspekty informatyczne;
 • 20. Techniki prezentacji- autoprezentacja;
 • 21. Techniki negocjacji i współpracy z inwestorem;
 • 22. Zasady savoir vivre;
 • 23. Tworzenie kodeksu etycznego;
 • 24. Instrukcja kancelaryjna;
 • 25. Tworzenie i aktualizacja kart i procedur świadczenia usług;
 • 26. Ms Word;
 • 27. Ms Exel;
 • 28. Ms Acces;
 • 29. Język migowy.

CELEM PROJEKTU jest poprawa jakości usług Urzędu Miasta Zambrów poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych i podniesienie o co najmniej 50% kompetencji merytorycznych i społecznych wz. zdiagnozowanych luk kompetencyjnych u 49 pracowników, w tym 35 kobiet, 14 mężczyzn i 26 osób pow. 45 r.ż.

Realizację celu głównego zapewni osiągnięcie w czasie realizacji projektu następujących CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:

 1. Zwiększenie sprawności pracy Urzędu poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, udostępnienie czytelnych dla klientów kart i procedur świadczenia usług, wdrożenie Kodeksu Etycznego oraz zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji w Urzędzie;
 2. Poprawa dostępności usług Urzędu dla klientów poprzez wdrożenie zdalnego świadczenia części usług oraz zapewnienie świadczenia usług w języku migowym;
 3. Podniesienie o min. 50% kompetencji społecznych 49 pracowników Urzędu wz. profesjonalnej obsługi klienta, asertywności i postępowania w sytuacjach trudnych w obsłudze klienta;
 4. Podniesienie o min. 50%kompetencji menedżerskich 15 naczelników wydziałów/zastępców w zakresie zarządzania zespołem, organizacji pracy, motywowania pracowników i zarządzania ich rozwojem  oraz wzbudzania autorytetu;
 5. Podniesienie o min. 50% poziomu oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności merytorycznych 49 pracowników w zakresie zagadnień formalno-prawnych, legislacyjnych, finansowych i informatycznych niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy;
 6. Podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie systemu badania i rozwoju kompetencji pracowników zgodnie z zakresami ich zadań.

 

Opracowanie: Karolina Ilczuk

___________________________________________________________________

logotypy_pokl

Tytuł Projektu: Szkoła dla wszystkich
Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-506/10
Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-506/10-00
Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013
Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 297 882.64 zł
Kwota dofinansowania: 253 200.24 zł
Okres realizacji projektu: 2011– 2013

Opis projektu: Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Zambrowa, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zambrów.
Projekt objął: zakup materiałów dydaktycznych oraz koszty wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne. W każdej ze szkół w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dzieci organizowane były zajęcia wyrównawcze, jak też zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt objął 310 dzieci z trzech zambrowskich szkół podstawowych.

___________________________________________________________________

logotypy_pokl

Tytuł Projektu: Równy start szansą powodzenia
Projekt nr WND-POKL.09.01.01-20-101/10
Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-20-101/10-00
Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013
Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 393 857.00 zł
Kwota dofinansowania: 334 778.45 zł
Okres realizacji projektu: 07.12.2010 – 31.03.2012

Opis projektu: Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w mieście Zambrów. W ramach projektu powstała sala do zajęć sensorycznych wyposażona w specjalistyczny sprzęt. Odbyły się specjalistyczne zajęcia z integracji sensorycznej, teatralno-wokalno-taneczne, plastyczne, nauka języka angielskiego, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz koło pływackie. Do projektu zapisano ok. 130 dzieci w wieku przedszkolnym. 

___________________________________________________________________

logo_pr_podl_ue

Tytuł Projektu: Budowa Centrum Kultury w Zambrowie

Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-010/10
Umowa nr UDA-RPPD.06.03.00-20-010/10
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 12 184 886,22 zł
Kwota dofinansowania: 4 765 621,14 zł
Okres realizacji projektu: 15.10.2008 r. – 30.11.2011 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego Centrum Kultury w Zambrowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem go w niezbędny sprzęt m.in. projekcyjny, audiowizualny, nagłośnieniowy.
Beneficjentem i Inwestorem inwestycji jest Gmina Miasto Zambrów. Głównym celem prezentowanego projektu jest zapewnienie mieszkańcom Zambrowa i całego województwa podlaskiego odpowiedniego poziomu infrastruktury społecznej i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej regionu. Zostanie to osiągnięte poprzez budowę i wyposażenie nowoczesnego obiektu Centrum Kultury przy ulicy Wyszyńskiego w Zambrowie, stanowiącego główny zalążek działań kulturalnych regionu. Priorytetowy cel projektu jest spójny z głównym i szczegółowymi celami Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013, a w szczególności celami Priorytetu 6 „Rozwój infrastruktury społecznej” oraz Działania 6.3 „Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego”.
Biorąc pod uwagę ciągle rosnące zainteresowanie życiem kulturalnym miasta Zambrów oraz potrzeby odbiorców, wskazano iż inwestycja budowy Centrum Kultury będzie jednym z  najbardziej zasadnych działań strefy społecznej miasta Zambrowa.

Cel projektu: stworzenie warunków dla rozwoju społecznego poprzez zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców Zambrowa i regionu, a także poprawa dostępności do dóbr kultury poprzez rozbudowę infrastruktury kultury Zambrowa.
Inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych:
•stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie w województwie podlaskim,
•nadanie Miastu Zambrów charakteru otwartego na międzynarodową wymianę kultur,
•stworzenie warunków dla organizacji na terenie miasta dużej liczby wydarzeń kulturalnych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,
•stworzenie warunków dla zachowania zasobów dziedzictwa historycznego (Regionalna Izba Historyczna)
•zapewnienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym - nowy obiekt będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych,
•poprawa estetyki miejskiej przestrzeni publicznej.

 

___________________________________________________________________

 

logo_pr_podl_ue

Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego
Projekt nr:
WND-RPPD.01.01.00-20-001-10
Umowa nr:
UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00
Nazwa Programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa:
I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.
Działanie:
1.1 tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent:
Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o.
Wartość projektu:
10 893 423,60 PLN
Kwota dofinansowania :
4 816 642,12 PLN
Okres realizacji projektu:
23.04.2010 - 31.10.2011

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejącej, nieużytkowanej hali po byłej tkalni na działalność produkcyjno-usługową. Modernizacja składać się będzie z niezbędnych prac remontowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. Wśród nich wyróżnić można między innymi naprawę elementów konstrukcyjnych, rozbiórkę i demontaż starych, zużytych elementów przewidzianych do wymiany, wymianę stolarki okiennej, wzniesienie ścian działowych oraz remont dachu. Wykonane zostaną również: remont i przebudowa istniejących dróg dojazdowych, utwardzenie placów manewrowych i dojść do budynku oraz modernizacja sieci podstawowej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne).
W wyniku prac adaptacyjnych pod cele produkcyjno-usługowe zostanie przekazane dodatkowo  ok. 7 500 m² powierzchni użytkowej w przemysłowym standardzie, z halą podzieloną na sześć modułowych sektorów, z nowymi posadzkami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą na zewnątrz obiektu.
Zakres prac i standard ich przeprowadzenia ma na celu przywrócenie pełnego dostępu do mediów, zapewnienie wygodnego dojazdu oraz godnych warunków pracy.
Dzięki powyższym działaniom potencjalny inwestor uzyska dostęp do zadaszonej, ogrzewanej powierzchni z parkingami i dostępem do dróg krajowych nr 8, 63 i 66, zlokalizowanej w bezpośrednim pobliżu centrum miasta powiatowego, funkcjonującej w ramach istniejącego parku przemysłowego.

 


Więcej informacji na www.zpp.info.pl

 

 

 

Opracowanie: Zbigniew Korzeniowski 

___________________________________________________________________

logo_iis_zam_ue

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów
Projekt Nr POIS. 02.01.00-00-007/08
Umowa Nr POIS.02.01.00-00-007/08-00 Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności
Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 24 388 021,78 zł Kwota dofinansowania: 13 741 704,02 zł Okres realizacji projektu: 24.03.2010 r. – 31.10.2012 r.

Opis projektu Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze zgodna jest z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Realizowany Zakład został zapisany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, jako jeden z sześciu regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, planowanych do utworzenia na terenie województwa podlaskiego. Zakład przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin woj. podlaskiego oraz 5 gmin woj. mazowieckiego) zamieszkiwanych przez ponad 164 tys. mieszkańców. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zambrów (w miejscowości Czerwony Bór) na terenie kompleksu leśnego, sąsiadującego z gruntami wsi Krajewo - Budziły i Krajewo – Łętowo oddalonego od miasta Zambrów o 15 km, a ok. 4km od drogi krajowej nr 8 Warszawa Białystok. Całość terenu lokalizacji Zakładu wynosi 10,73 ha, przy czym na jego części (o pow. 2,55 ha) zrealizowano w roku 1996/97 składowisko odpadów, eksploatowane do chwili obecnej.

Zakres rzeczowy projektu polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze obejmuje następujące zadania inwestycyjne:
•    budowę nowej kwatery składowiska odpadów poprocesowych (innych niż niebezpieczne i obojętne),
•    budowę 2 kwater składowiska na odpady niebezpieczne zawierające azbest,
•    budowę linii do segregacji odpadów,
•    budowę kompostowni odpadów zielonych i odpadów pospożywczych,
•    budowę stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,
•    budowę placu magazynowego na odpady poakcyjne,
•    modernizację budynku administracyjnego,
•    modernizację budynku garażowego na sprzęt składowiskowy z niezależnym magazynem odpadów niebezpiecznych,
•    rozbudowę istniejącego zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury,
•    rekultywację istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Cele społeczno gospodarcze
Gmina Miasto Zambrów postawiła sobie za cel strategiczny – stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze aglomeracji liczącej ponad 164 tys. mieszkańców poprzez budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem unijnym i krajowym.
Na realizację celu strategicznego składają się następujące cele cząstkowe:
- budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, który w kompleksowy sposób rozwiąże problemy gmin uczestniczących w projekcie,
- zapewnienie możliwości składowania i unieszkodliwiania odpadów na terenie gmin uczestniczących w projekcie w długiej perspektywie czasowej
- wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie,
- wyposażenie Zakładu w instalacje, które zapewnią inne formy unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem t. j. kompostownię, instalację unieszkodliwiającą odpady niebezpieczne, instalację do zagospodarowania odpadów ze zbiórki selektywnej,
- ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- osiągnięcie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
- osiągnięcie wskaźników zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych w stosunku do całkowitej masy odpadów oszacowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
- stworzenie możliwości demontażu odpadów wielkogabarytowych,
- zapewnienie warunków do unieszkodliwiania odpadów azbestowych i czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych

Wkład Projektu w osiągnięcie celów Według prognoz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czerwonym Borze rocznie będzie przetwarzał i unieszkodliwiał następujące ilości odpadów komunalnych:
•    w roku 2013 – 42 795 Mg/rok
•    w roku 2020 – 45 254 Mg/rok
•    w roku 2025 – 48 419 Mg/rok

Realizacja projektu wypełni braki istniejącej infrastruktury i przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych dokumentach planistycznych i strategicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach:
I etap – budowa Zakładu wraz z wyposażeniem i rozruchem technologicznym - planowane zakończenie IV kwartał 2011 r.
II etap – rekultywacja istniejącego składowiska odpadów – II kwartał 2012 r.

Podstawowe zasady funkcjonowania ZZO:
1. Zakład zostanie oddany w odpłatną dzierżawę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

2. Do obowiązków PGK należeć będzie m.in.:
a)    przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów z gmin objętych projektem (26)
b)    stosowanie cen zatwierdzonych przez Burmistrza
c)    ponoszenie kosztów eksploatacji Zakładu
d)    ponoszenie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych przewidzianych w projekcie, w tym:

 

•    rozbudowa kompostowni – 2017 r.
•    budowa kolejnej niecki składowiska – 2019 r.
•    rekultywacja składowiska obecnie budowanego
•    utrzymywanie obiektu w stanie niepogorszonym

 

e)    opłata czynszu dzierżawnego dla Miasta (czynsz płatny miesięcznie)

3. Do obowiązków i praw Miasta Zambrów należeć będzie:
a) pobieranie czynszu dzierżawnego i przekazywanie równej wartości tych kwot do PGK w formie dopłat do kapitału na pokrycie kosztów inwestycji i nakładów odtworzeniowych.
 b) ustalanie cen za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów.
 c) kontrola systemu efektywności PGK wprowadzonego w regulaminie i umowie wykonawczej.

 

Więcej o projekcie tutaj                                   

 

Opracowanie: Emilia Grodzka

 

ZREALIZOWANE

logo_pr_podl_ue

Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie 

 

Projekt nr WND-RPPD.06.01.00-20-057/10

Umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-057/10-1

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej

Działanie: 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 953 272,51 PLN

Kwota dofinansowania: 1 423 207, 70 PLN

Okres realizacji projektu: 03.01.2008 r. – 20.10.2012 r.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

Zakres: remont i ocieplenie budynku i łącznika, w tym remont instalacji c.o., instalacji odgromowej i oświetlenia, remont szatni i pomieszczeń kuchennych, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych, urządzenie placu zabaw, wyposażenie pracowni językowych i pomieszczeń szkolnych.

 

Cel projektu: stworzenie warunków dla rozwoju społecznego poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do nauki, sprzyjających efektywnej pracy i nie zagrażających zdrowiu uczniów.

Inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych:

- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży i dzieci z miasta Zambrowa

- podwyższenie standardu Szkoły Podstawowej nr 4

- poprawa warunków życia mieszkańców Zambrowa

- poprawa estetyki budynku szkoły

- poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych

 

Promocja projektu:

Beneficjent - Gmina Miasto Zambrów wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem jest podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej.

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

W miejscu realizacji inwestycji została umiejscowiona tablica informacyjna/pamiątkowa.

 

Opracowanie: Barbara Zawistowska

 

  logo_rpo_wp

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

 

Rozbudowa powiązań komunikacyjnych Gminy i Miasta Zambrów
Projekt Nr WND-RPPD.02.01.02-20-094/08
Umowa Nr UDA-RPPD. 02.01.02-20-094/08-00

 

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś priorytetowa: II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego
Poddziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:  3 706 644,93 PLN
Kwota dofinansowania: 1 983 539,32 PLN
Okres realizacji projektu: lipiec 2008 r. - wrzesień 2009 r.

 

Opis projektu:

Cel strategiczny projektu: stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego.
Cel bezpośredni projektu: poprawa przepustowości i bezpieczeństwa dróg łączących Gminę Zambrów i Miasto Zambrów.
Cele cząstkowe projektu, które zrealizują cel strategiczny oraz bezpośredni projektu:

 

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
2. Dostosowanie ulic do aktualnych wymogów ruchu.
3. Usprawnienie komunikacji poprzez poprawę parametrów technicznych dróg, m.in. poprawa przepustowości,
4. Skrócenie czasu przejazdu.
5. Stworzenie warunków do rozwoju firm zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycją.

 

Najważniejszymi efektami realizacji inwestycji są:

 

1. Redukcja ilości zdarzeń drogowych z 9 do 4 rocznie.
2. Poprawa przepustowości - sukcesywny wzrost przepustowości z 41233 pojazdów na miesiąc w 2008 roku, do 47614 w 2013 oraz w dłuższej perspektywie czasowej.
3. Poprawa nośności dróg ≥ 100 kN,
4. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich - w 2010 r., czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji - 325 000 PLN, a następnie wzrost o ok. 14 000 PLN w 2011 i 2012 z tendencją wzrostową w latach następnych.
5. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich - w 2010 r., czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji - 92267 euro a następnie wzrost o ok. 3900 ruro w 2011 i 2012 z tendencją wzrostową w latach następnych.
6. Oszczędność czasu w przewozach towarowych - w 2010 r. czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji - 17 000 PLN, a następnie wzrost o ok. 1 000 PLN z tendencją wzrostową w latach następnych.
7. Oszczędność czasu w przewozach towarowych - w 2010 r. i 2011 r. - 4826 euro, a następnie wzrost o ok. 280 euro z tendencją wzrostową w latach następnych.
8. Oszczędność czasu podróży w 2009 r. o 19,4% , w 2010 r. i latach następnych o 24,6%
9. Stworzenie nowych miejsc pracy (pośrednio) dla 3 osób.

 

Zakres realizowanych prac budowlanych w ramach projektu jest następujący:

 

 • Budowa i przebudowa dróg
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Budowa chodników
 • Budowa wjazdów na posesje
 • Budowa wpustów kanalizacji deszczowej
 • Przebudowa przepustów, studzienek rewizyjnych
 • Przebudowa linii oświetlenia ulicznego
 • Przebudowa urządzeń teletechnicznych i sieci energetycznej

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2008-2009 i zostanie podzielone na dwa etapy.

 

W I etapie zostanie wykonana:

 

- budowa przedłużenia ul. 71 Pułku Piechoty od ul. Grabowskiej do ul. Polnej, która to teraz jest drogą gruntową, 

 

- budowa odcinka ul. Polnej od skrzyżowania z ul. 71 Pułku Piechoty w kierunku południowo-wschodnim,
- przebudowa i budowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. 71 Pułku Piechoty.

 

W II etapie zostanie wykonana:

 

- budowa i przebudowa ul. Grabowskiej, która jest drogą utwardzoną, lecz o wąskiej i bardzo zniszczonej nawierzchni (zwłaszcza od strony granicy miasta) w kierunku połączenia z drogą powiatową łączącą miasto z okolicznymi wioskami: Wola Zambrzycka, Nowe Wierzbowo, Stare Wierzbowo, Szczodruchy itd.
- przebudowa skrzyżowania ul. Grabowskiej z ul. 71 Pułku Piechoty i ul. Papieża Jana Pawła II.

 

Produktami niniejszego projektu będą: wybudowane (645 m) i przebudowane (775 m) drogi, wybudowane (1 szt) i przebudowane (1 szt.) skrzyżowania, wybudowane chodniki (1213 m) i ścieżka rowerowa (1571 m),  przebudowane punkty oświetleniowe (12 szt.), wybudowane przejścia dla pieszych (2 szt.), wybudowane (8 szt.) i przebudowane  (22 szt.) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

 

Promocja projektu prowadzona będzie zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006.

 

Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem będzie podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania służące rozwojowi polskich regionów. Działania promocyjne będą upowszechniać logo Unii Europejskiej oraz Logo Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

W ramach promocji projektu zaplanowano następujące działania, skierowane do mieszkańców Gminy Miasto Zambrów jak również powiatu, województwa podlaskiego i całego kraju:

 

- w miejscu realizacji inwestycji zostanie postawiona tablica informacyjna, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

 

- strona internetowa miasta - http://www.zambrow.pl/ , Zambrowski Portal Internetowy http://www.zambrow.org/ - bieżące informacje na temat realizacji projektu, informacje o efektach i rezultatach przedsięwzięcia z zaznaczeniem udziału środków z funduszy strukturalnych w kosztach inwestycji,

 

- gazeta lokalna „Monitor Zambrowski" - informacje z przebiegu realizacji inwestycji, informowanie o wkładzie środków z Unii Europejskiej,

 

- miejskie tablice informacyjne - ogłoszenia, plakaty wskazujące współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

 

- zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w Urzędzie Miasta, na których zostanie przedstawiona inwestycja z podaniem korzyści społecznych. Podkreślona również zostanie rola środków pomocowych,
- informacje w prasie lokalnej: „Gazeta Współczesna", „Kontakty", „Kurier Poranny".

 

Działania promocyjne po zakończeniu realizacji inwestycji:

 

- konferencja prasowa zwołana na zakończenie realizacji inwestycji,

 

- tablica pamiątkowa usytuowana w miejscu realizacji inwestycji (w widocznym miejscu), wskazująca na to, że projekt dotyczący rozbudowy powiązań komunikacyjnych gminy i miasta Zambrów  był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Opracowanie: Barbara Zawistowska

 

___________________________________________________________________

 

 

 

logotypy_po_rpw

 

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie
Projekt Nr 1.3-17
Umowa Nr POPW. 01.03.00-20-001/08-00

 

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka
Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji

 

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 14 321 946 PLN
Kwota dofinansowania: 1,75 mln Euro = 8 701 411 PLN
Okres realizacji projektu: styczeń 2007 r. - czerwiec 2010 r.

 

Opis projektu:

 

Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie pod inwestycje produkcyjne terenu o łącznej powierzchni oddziaływania 32,73 ha położonego w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr 142/XXXVIII/05 Rady Miasta Zambrów z dnia 20.12.2005. Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren o powierzchni 42,8641 ha .

 

Poszczególnymi elementami projektu są:

 

 • - Wykonanie dróg
 • - Wykonanie parkingów i chodników
 • - Sieć kanalizacji deszczowej
 • - Sieć wodociągowa
 • - Sieć kanalizacji sanitarnej
 • - Wykonanie pasów zieleni
 • - Sieć oświetlenia drogowego

 

Przebieg realizacji projektu:

 

Etap I: Przygotowanie dokumentacji projektu

 

W ramach realizacji etapu I wykonano poniższe zadania:

 

- Przygotowanie dokumentacji technicznej - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Umowę na wykonanie Projektu budowlanego zagospodarowania i wykonawczego sieci uzbrojenia terenu zawarto w 2006 roku, zaś w II kwartale 2007 roku projekt budowlany został opracowany, a Gmina Miasto Zambrów dokonała zapłaty za wykonanie umowy. Wydatek został poniesiony po 1 stycznia 2007 roku.

 

- Ocena oddziaływania na środowisko - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 30 stycznia 2007 r wystąpił do Starosty Powiatu Zambrowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzania raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną, na obszarze położonym pomiędzy ulicami: Targowa, Aleja Wojska Polskiego, oraz południową granicą Miasta Zambrów.

 

Postanowieniem Nr 17/P/NZ/07 z dnia 7 lutego 2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał opinię, że w jego ocenie nie zachodzi konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. Również Starosta Powiatu Zambrowskiego postanowieniem RI 7633-15/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie może być uzgodnione w zakresie wymogów ochrony środowiska bez konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Burmistrz Miasta Zambrów działając jako organ prowadzący postępowanie Postanowieniem RG 7625 - 03/07 z dnia 19 lutego 2007 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

- Przygotowanie studium wykonalności - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Umowa na wykonanie studium wykonalności została zawarta w IV kwartale 2007 roku, studium zostało opracowane do maja 2008 roku, Gmina Miasto Zambrów dokonała zapłaty za wykonaną umowę.

 

Etap II: Wykup gruntów, wniesienie aportem

 

W ramach realizacji etapu II wykonano poniższe zadania:

 

- Wykup gruntów - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Wykupy zrealizowano w 2007 roku, do końca IV kwartału 2007 roku podpisano umowy o wykup gruntów. Wydatki zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

 

- Koszty nabycia gruntów - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Koszty związane z nabyciem gruntów ponoszono w 2007 roku, do końca IV kwartału dokonano wszelkich płatności związanych z nabyciem gruntów. Wydatki zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

 

- Wniesienie gruntów aportem - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Wniesienie gruntów aportem nastąpiło w III kwartale 2008 roku.

 

Etap III: Przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane i nadzór inwestorski

 

W ramach realizacji etapu III wykonano poniższe zadania:

 

- Przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Realizacja niniejszego zadania rozpoczęła się w I kwartale 2008 roku, zaś zakończyła w II kwartale 2008 roku podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych w dniu 16 kwietnia 2008 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z Dyrektywą nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.).

 

- Przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego - zaawansowanie prac wynosi: 100%
Realizacja niniejszego zadania została zrealizowana w II kwartale 2008 roku. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto w dniu 14 maja 2008 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z Dyrektywą nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.).

 

Etap IV: Roboty budowlane wraz z nadzorem

 

W ramach realizacji etapu IV wykonano poniższe zadania:

 

-  Roboty sanitarne: sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej  - zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 65%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

 

- Roboty drogowe: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie dróg, parkingów, chodników, organizacja ruchu - zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 42%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na wykonaniu prac przygotowawczych, rozbiórkowych, dróg, parkingów, chodników i organizacji ruchu na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

 

- Sieci elektroenergetyczne: sieć oświetlenia drogowego, Przekładka kabli nn, Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 75%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

 

- Nadzór inwestorski - zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 62%
Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi sprawowano w okresie od II kwartału 2008 roku do IV kwartału 2008 roku.

 

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji planuje się osiągnięcie następujących produktów:

 

 1. Sieć kanalizacji deszczowej ok. 2 617,6 mb,
 2. Sieć wodociągowa ok. 1 628,5 mb,
 3. Sieć kanalizacji sanitarnej ok. 2 211 mb,
 4. Wykonanie dróg ok. 2 640 m,
 5. Wykonanie parkingów, chodników (ok. 11 227,5 m2) ,
 6. Wykonanie pasów zieleni (ok. 8 580 m2),
 7. Wykonanie dwóch placów do zawracania o wymiarach 16m x 16m i 12,5m x 12,5m,
 8. Sieć oświetlenia drogowego ok. 2 892 mb, punkty oświetlenia drogowego - ok. 87 kpl

 

Wykonanie inwestycji doprowadzi do powstania następujących rezultatów:

 

 1. Stworzenie przedsiębiorcom możliwości utworzenia kompleksu zakładów produkcyjnych i usługowych położonych na zwartym obszarze 19,01 ha
 2. Zapewnienie terenom inwestycyjnym warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostęp do infrastruktury technicznej i drogowej - 28,92 ha
 3. Pozyskanie na teren Zambrowa co najmniej 2 firm opartych na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje.
 4. Stworzenie ok. 300 nowych miejsc pracy.
 5. Stworzenie nowych, sezonowych miejsc pracy w firmach realizujących projekt - 10 etatów.

 

Promocja projektu:

 

W ramach promocji projektu zaplanowano następujące działania, skierowane do mieszkańców Gminy Miasto Zambrów jak również powiatu, województwa podlaskiego i całego kraju:

 

 • w miejscu realizacji inwestycji zostanie postawiona tablica informacyjna, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
 • strona internetowa miasta - www.zambrow.pl, Zambrowski Portal Internetowy www.zambrow.org - bieżące informacje na temat realizacji projektu, informacje o efektach i rezultatach przedsięwzięcia z zaznaczeniem udziału środków z funduszy strukturalnych w kosztach inwestycji,
 • gazeta lokalna „Monitor Zambrowski" - informacje z przebiegu realizacji inwestycji, informowanie o wkładzie środków z Unii Europejskiej,
 • miejskie tablice informacyjne - ogłoszenia, plakaty wskazujące współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
 •  zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w Urzędzie Miasta, na których zostanie przedstawiona inwestycja z podaniem korzyści społecznych. Podkreślona również zostanie rola środków pomocowych,
 • informacje w prasie regionalnej: „Gazeta Współczesna", „Kontakty", „Kurier Poranny".

 

Działania promocyjne po zakończeniu realizacji inwestycji:

 

 • konferencja prasowa zwołana na zakończenie realizacji inwestycji,
 • w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych tablice informacyjne zostaną zastąpione przez stałe tablice pamiątkowe, umieszczone w dostępnym miejscu (przy głównym wjeździe na teren inwestycji).

 

Opracowanie: Karolina Brutkowska

 

___________________________________________________________________

 

  

 

spo-wkp

 

Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie

 

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:
Beneficjent: Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o., partner projektu: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 16 606 220,96 PLN
Kwota dofinansowania: 7 467 549,89 PLN
Okres realizacji projektu: 2005 - 2006 

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom (w ramach infrastruktury technicznej) poprzez utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie. Park przemysłowy stworzył dogodne warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które zdecydują się na podjęcie w nim działalności. Inwestycja zainicjowała, a także usprawniła rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie - wspomaga rozwój małych i średnich firm na terenie miasta Zambrów.

 

Ponieważ obiekt od kilku lat był zamknięty i nie wykorzystywano go do żadnych celów, stan techniczny ulegał systematycznemu pogorszeniu. Konieczne stało się zatem możliwie jak najszybsze podjęcie prac związanych z adaptacją obiektu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tworzonym parku przemysłowym. Do zagospodarowania był obszar liczący ponad 4 hektary, wraz z halą o powierzchni około  22 tys. m2

 

W wyniku realizacji niniejszego projektu zostały stworzone warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które zdecydowały się na podjęcie działalności w parku przemysłowym. Tym samym inwestycja będzie inicjować i usprawniać rozwój przedsiębiorczości, wspomagając rozwój małych i średnich firm na terenie miasta.

 

Budowa parku przemysłowego przyczyniła się również do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Zambrowa.

 

Zrealizowanie planowanej inwestycji spowodowało następujące pozytywne efekty (rezultaty):

 

 1. stworzenie warunków dla rozwoju min. 10 firm, które skorzystają z zaoferowanej bazy lokalowej,
 2. stworzenie warunków do powstania 4 nowych firm - inwestycja ma szansę spełniać rolę inkubatora dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
 3. pozyskanie na teren Zambrowa min. 2 firm opartych na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje
 4. zwiększenie wpływów do budżetu miejskiego - do poziomu 260 tys. zł rocznie,
 5. stworzenie nowych sezonowych miejsc pracy, w firmach realizujących projekt (20 etatów).

 

Dodatkowo realizacja projektu przyczyniła się do następujących efektów niemierzalnych:

 

 1. harmonizacja zabudowy dzielnicy poprzez zagospodarowanie ponad 4 ha terenu,
  wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 2. poprawa jakości życia mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego,
 3. wyrównanie szans kobiet i mężczyzn poprzez preferowanie działalności planujących zatrudnianie kobiet,
 4. wzrost wartości strumienia pieniężnego w obiegu w Zambrowie,
 5. wzrost obrotów lokalnych firm,
 6. zmniejszenie patologii społecznych,
 7. zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

 

 

 

Opracowanie: Barbara Zawistowska

 

___________________________________________________________________

 

 

 

zporr_ue

 

 

 

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

 

Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05
Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09

 

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki 
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 364 735,29 PLN
Kwota dofinansowania: 941 991,41 PLN
Okres realizacji projektu: czerwiec - październik 2006 r.

 

Opis projektu:

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegać na poprawie funkcjonalności Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie poprzez jego przebudowę, modernizację i termomodernizację, a także na podwyższeniu standardu usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole.

 

Podjęte w ramach projektu prace będą polegać m.in. na wymianie mocno wyeksploatowanych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych o łącznej długości 5709 mb, a także na dostosowaniu infrastruktury przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych: wykonaniu podjazdu - 1 szt. dla wózków inwalidzkich,  poszerzeniu otworów drzwiowych.

 

Ponadto zostanie zagospodarowane otoczenie wokół budynku, przez naprawę ogrodzenia (1 szt.) terenu o pow. 4500 m2. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia wokół przedszkola  (949 m2), co pozwoli na stworzenie bezpiecznego otoczenia zarówno dla uczniów przedszkola, jak i ich rodziców. Łączna powierzchnia przedszkola, jaka zostanie zmodernizowana i tym samym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wynosić 1052,30 m2.

 

Przebieg realizacji projektu:

 

- roboty budowlane
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 20.06.2006-19.09.2006. Wykonano ściany i tynki wewnątrz budynku wraz z malowaniem, wymieniono i wyremontowano posadzki, wymieniono stolarkę drzwiowo-okienną, wymieniono oraz docieplono dach, wykonano elewację, zmodernizowano elementy zewnętrzne: schody, chodniki, balustrady, wymalowano ogrodzenie, zmodernizowano nawierzchnię placu postojowego.

 

- instalacje wodno-kanalizacyjne
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006 - 09.09.2006.
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację. W zakres robót wszedł również  „biały montaż" i hydranty wewnętrzne.

 

- instalacje wentylacji mechanicznej
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 26.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację wraz z wentylatornią..

 

- wewnętrzne instalacje elektryczne
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację elektryczną oraz urządzenia piorunochronne w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację.

 

- instalacje grzewcze centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-11.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację c.o. i c.t.  w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejące instalacje.

 

- modernizacja węzła cieplnego
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano węzeł cieplny w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowy.

 

Podczas realizacji projektu wystąpiły roboty dodatkowe związane z przebudową i modernizacją Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie. Wydatki poniesione na roboty dodatkowe zostały uwzględnione po stronie kosztów niekwalifikowanych.

 

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto następujące produkty:

 

 1. Liczba zmodernizowanych przedszkoli - 1 szt.
 2. Powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli - 1052,3 m2
 3. Długość wymienionej instalacji - 5882 mb
 4. Liczba budynków poddanych termoizolacji - 1 szt.
 5. Powierzchnia budynku poddana termoizolacji - 1847,16 m2
 6. Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt.
 7. Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1052,3 m2

 

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

 

 1. Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmdernizowanej infrastruktury - 162 osoby
 2. Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu) - 28 tys. PLN
 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia - 2 osoby

 

Promocja Projektu:

 

Działania promocyjne realizowanego projektu mają na celu upowszechnienie logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

 

W miejscu realizacji inwestycji została postawiona tablica pamiątkowa, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że inwestycja jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

Informacje dotyczące projektu oraz wkładu Unii Europejskiej dostępne są na stronie internetowej miasta www.zambrow.pl oraz na stronie Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org.

 

Informacje o projekcie ukazały się w lokalnej prasie oraz folderze promocyjnym Miasta Zambrów.

 

Na zakończenie realizacji projektu została zwołana konferencja prasowa.

 

 

 

Opracowanie: Barbara Zawistowska

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

zporr_ue

 

 

 

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II

 

Projekt Nr Z/2.20/I/1.1.1/91/05
Umowa Nr Z/2.20/I/1.1.1/91/05/U/5/07

 

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 4 262 297,56 PLN
Kwota dofinansowania: 2 807 907,00 PLN
Okres realizacji projektu: marzec 2007 - luty 2008

 

Opis projektu:

 

Projekt dotyczy budowy infrastruktury drogowej - dróg gminnych, stanowiących drogi zbiorcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem niniejszego projektu (Etap II, lata 2005- 2007) była przebudowa i budowa układu komunikacyjnego centrum Miasta Zambrowa, który obejmuje ulice: 02KZ (ul. Piłsudskiego), Białostocką, Paderewskiego (Grabowska), Kościuszki, Świętokrzyską, Sadową, Wilsona, Plac Sikorskiego, Podedwornego i 08KD (Sportowa). Projekt miał na celu upłynnienie ruchu i wyprowadzenie jego części ze zwartej zabudowy centrum miasta.

 

Przedsięwzięcie polegało na:

 

 • budowie nowej ulicy 02KZ,
 • poprawie geometrii elementów ulic,
 • poszerzeniu ulic i chodników,
 • ulepszeniu nawierzchni jezdni i chodników,
 • przebudowie skrzyżowań, m.in. skrzyżowań z drogami krajowymi
 • wybudowaniu ronda,
 • przebudowa linii telekomunikacyjnej,
 • przebudowa linii elektroenergetycznych,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa wodociągu,
 • przebudowa gazociągu.

 

Równolegle z realizacją budowy dróg wykonane zostały systemy odwodnienia ulic, modernizacje wlotów wszystkich ulic poprzecznych dochodzących do ulic objętych projektem, modernizacje i budowa ciągów pieszych, zieleńce, parkingi.

 

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie nowego, sprawniejszego, lepiej zorganizowanego węzła komunikacyjnego w centrum Zambrowa, przenoszącego ruch tranzytowy z wąskich ulic w centrum miasta na drogę zbiorczą korzystniej położoną, o właściwych parametrach.

 

Przebieg realizacji projektu:

 

- roboty w zakresie dróg
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 - 05.12.2007 przebudowano układ komunikacyjny Zambrowa w zakresie objętym projektem technicznym, m.in. w ścisłym centrum wybudowano 0,24 km dróg, zmodernizowano 0,66 km dróg, wybudowano 0,54 km chodników, zmodernizowano 0,24 km chodników, zbudowano 1 rondo - skrzyżowanie o ruchu okrężnym (Kościuszki, Świętokrzyska, Piłsudskiego), zbudowano skrzyżowanie (ul. Białostocka, Sadowa, Piłsudskiego) i przebudowano 2 skrzyżowania - ul. Świętokrzyska, ul. Białostocka oraz ul. Kościuszki i ul. Białostocka, wybudowano i zmodernizowano parkingi przy Placu Sikorskiego, Świętokrzyskiej i Białostockiej, wykonano stałą organizację ruchu.

 

- kanalizacja deszczowa i sanitarna
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 - 12.11.2007. Wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną w zakresie objętym projektem technicznym. Kanalizację deszczową (200 m)zbudowano w ul. Piłsudskiego oraz w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki, Świętokrzyskiej, Piłsudskiego. Kanalizacja sanitarna w obrębie ronda (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

 

- przebudowa wodociągu
Zaawansowanie robót wynosi: 100%

 

Roboty trwały w okresie 05.04.2007 - 29.11.2007. Przebudowano wodociąg w zakresie objętym projektem technicznym w rejonie skrzyżowania ul. Biłostockiej, Sadowej, Piłsudskiego (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

 

- przebudowa gazociągu
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 - 29.11.2007. Dokonano przebudowy gazociągu w zakresie objętym projektem technicznym w rejonie wybudowanego ronda (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

 

- budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej

 

Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 04.05.2007 - 20.12.2007. Zbudowano i przebudowano sygnalizację świetlną w zakresie objętym projektem technicznym budowa - skrzyżowanie ul. Białostocka, Sadowa, Piłsudskiego, przebudowa - skrzyżowanie ul. Kościuszki i Białostocka.

 

-  budowa i przebudowa oświetlenia drogowego
Zaawansowanie robót wynosi: 100%

 

Roboty trwały w okresie 04.05.2007 - 10.12.2007. Zbudowano i przebudowano oświetlenie drogowe w zakresie objętym projektem technicznym w centrum miasta Zambrowa ul. Białostocka, Piłsudskiego, Kościuszki.

 

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

 

Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 04.05.2007 - 30.08.2007. Sieci telekomunikacyjne przebudowano w zakresie objętym projektem technicznym, w ul. Białostockiej, Piłsudskiego, (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu)
W badanym okresie w projekcie wystąpiły roboty dodatkowe związane z przebudową i budową układu komunikacyjnego w centrum miasta Zambrów - etap II.

 

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto  następujące produkty:

 

 1. Długość wybudowanej drogi    - 0,24 km
 2. Długość zmodernizowanej drogi - 0,66 km
 3. Liczba wybudowanych skrzyżowań     - 2 szt.
 4. Liczba zmodernizowanych skrzyżowań - 2      szt.
 5. Liczba wybudowanych miejsc postojowych     - 12 szt.
 6. Liczba zmodernizowanych miejsc postojowych - 30 szt.
 7. Liczba wybudowanych zatok autobusowych - 3 szt.
 8. Długość wybudowanych chodników    - 0,54 km
 9. Długość zmodernizowanych chodników - 0,24 km
 10. Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 14 szt.
 11. Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 14       szt.
 12. Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych - 4      szt.
 13. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych - 6 szt.
 14. Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 1      szt.
 15. Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 1 szt.
 16. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 0,2 km
 17. Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji ulicznej - 1        szt.

 

 

 

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

 

 1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów - 1,5 ha
 2. Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci - 6,5       minuty
 3. Liczba wypadków drogowych - 2 szt.
 4. Liczba rannych i zabitych - 5 osoby

 

Promocja Projektu:

 

Beneficjent - Gmina Miasto Zambrów wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000 z 30 maja 2000 r. Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem jest podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej.

 

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

 

W miejscu realizacji inwestycji zostały postawione 3 tablice informacyjne, zawierające niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.

 

Informacje o projekcie widnieją na tablicach informacyjnych.

 

Na zakończenie realizacji inwestycji została zwołana konferencja prasowa.

 

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów http://www.zambrow.pl/.

 

Bieżące informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronach Zambrowskiego Portalu Internetowego http://www.zambrow.org/.

 

Ponadto informacje nt. projektu pojawiają się w Monitorze Zambrowskim oraz następujących gazetach: Kontakty, Gazeta Współczesna.

 

Informacje nt. Projektu pojawiły się również na Wrotach Podlasia http://www.wrotapodlasia.pl/, www.radionadzieja.pl oraz audycjach radiowych w Radio Nadzieja.

 

Opracowanie: Barbara Zawistowska

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 zporr_ue

 

 

 

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

 

Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05
Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05/U/3/09

 

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 427 413,09 PLN
Kwota dofinansowania: 1 407 934,23 PLN
Okres realizacji projektu: kwiecień 2007 r. - sierpień 2008 r.

 

Opis projektu:

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na poprawie funkcjonalności Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie poprzez jego przebudowę, modernizację i termomodernizację, a także na podwyższeniu standardu usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole.

 

Podjęte w ramach projektu prace będą polegać m.in. na wymianie mocno wyeksploatowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych o łącznej długości 1263,2 mb, modernizacji instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, a także na dostosowaniu infrastruktury przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych: wykonaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich - 1 szt., poszerzeniu otworów drzwiowych. Łączna powierzchnia budynku poddana termoizolacji wynosi 3664,60 m2.

 

Ponadto zostanie zagospodarowane otoczenie wokół budynku, w tym zmodernizowane 1 ogrodzenie. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia wokół przedszkola (966,12  m2), co pozwoli na stworzenie bezpiecznego otoczenia zarówno dla uczniów przedszkola, jak i ich rodziców. Łączna powierzchnia przedszkola, jaka zostanie zmodernizowana i tym samym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wynosić 1969,80 m2.

 

Przebieg realizacji projektu:

 

-  Roboty budowlane w zakresie przebudowy/modernizacji budynku przedszkola.
Zaawansowanie robót wynosi: 100 %.
Roboty trwały w okresie 10.04.2007 - 31.07.2008 i polegały na zmodernizowaniu budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie o łącznej powierzchni 1 969 m2 w zakresie objętym projektem technicznym, poddano termoizolacji powierzchnię o powierzchni 3 664 m2, ponadto przystosowano 1 969 m2 budynku przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

- Modernizacja instalacji C.O. i centralnego ogrzewania.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 23.04.2007 - 23.10.2007 i polegały na wymianie w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie instalacji wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 1 263,2 mb oraz instalacji c.o. w zakresie objętym projektem technicznym.

 

- Modernizacja węzła cieplnego.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 16.04.2007 - 23.10.2007 i polegały na modernizacji węzła cieplnego w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie w zakresie objętym projektem technicznym.

 

- Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 16.04.2007 - 23.10.2007 i polegały na modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie w zakresie objętym projektem technicznym.

 

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto  następujące produkty:

 

 1. Liczba zmodernizowanych przedszkoli - 1 szt.
 2. Powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli - 1969,8 m2
 3. Długość wymienionej instalacji - 1263,2 mb
 4. Liczba budynków poddanych termoizolacji - 1 szt.
 5. Powierzchnia budynku poddana termoizolacji - 3 664,60 m2
 6. Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt.
 7. Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1969,8 m2

 

 

 

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

 

 1. Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury - 195 osoby
 2. Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu). - 60,42 tys PLN
 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia - 6 osób

 

Promocja Projektu:

 

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

 

W miejscu realizacji inwestycji została postawiona tablica pamiątkowa, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.

 

Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz na stronie Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org

 

Informacje o projekcie ukazały się w lokalnej prasie oraz folderze promocyjnym Miasta Zambrów.

 

Na zakończenie realizacji inwestycji zostanie zwołana konferencja prasowa.

 

 

 

Opracowanie: Karolina Brutkowska