ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Gospodarka

Na terenie miasta obecnie funkcjonuje 2000 podmiotów gospodarczych, z czego większość (blisko 88%) stanowią zakłady drobnej przedsiębiorczości. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie miasta stanowiły ponad 60% ogólnej liczby podmiotów działających w powiecie zambrowskim.

Na terenie miasta funkcjonują podmioty tworzące otoczenie biznesu, sprzyjające rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości. Mają tutaj swoje oddziały banki, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Zambrowie działa kilkanaście firm ubezpieczeniowych, lokalni przedsiębiorcy mogą także korzystać z placówek pocztowych, kancelarii prawnych i notarialnych oraz z usług biur zajmujących się doradztwem finansowym.

Na terenie miasta funkcjonuje kilkanaście biur świadczących usługi księgowo-finansowo-podatkowe. W mieście znajduje się Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Instytucja ta świadczy bezpłatne usługi doradcze z zakresu administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem, a także z zakresu krajowych i unijnych projektów pomocowych.

Jedną z najważniejszych inicjatyw samorządu miasta Zambrów z zakresu wspierania lokalnej przedsiębiorczości było utworzenie w 2006 roku Zambrowskiego Parku Przemysłowego. Inwestycja powstała dzięki dofi nansowaniu ze środków UE. Zambrowski Park Przemysłowy powstał na bazie hal produkcyjnych po byłych Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Inwestycja wpłynęła na usprawnienie całej gospodarki lokalnej. Pozyskano trzech strategicznych inwestorów, w tym dwóch zagranicznych, którzy stworzyli miejsca pracy dla ponad 200 osób (branża produkcji okien oraz produkcji opakowań papierowych). Ponadto w 2011 roku zakończyła się rozbudowa ZPP, w wyniku prac adaptacyjnych pod cele produkcyjno-usługowe zostało przekazanych dodatkowo ok. 7 500 m² powierzchni użytkowej w przemysłowym standardzie, z halą podzieloną na sześć modułowych sektorów, z nowymi posadzkami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą na zewnątrz obiektu. Projekt rozbudowy otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Ponadto w 2009 dzięki wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Miasto Zambrów uzbroiło w pełną infrastrukturę techniczną 18 ha terenów przemysłowych w południowej części miasta, na których swoją działalność rozpoczynają nowe firmy produkcyjne.

 

W ostatnich latach władze samorządowe podjęły działania w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej, a także społecznej. W tej chwili miasto posiada:

  • nowoczesną oczyszczalnię ścieków-oddaną do użytku w 1994 roku,
  • składowisko odpadów komunalnych wybudowane w 1997 roku (szacuje się, że niecka wysypiska pozwoli na składowanie w proekologicznych warunkach około 450 tys. m3 zagęszczonych odpadów, co zabezpieczy potrzeby miasta na co najmniej 10 lat),
  • sieć rozdzielczą gazu ziemnego,
  • ciepłownię miejską dysponującą rezerwą mocy,
  • stację uzdatniania wody wraz z ujęciami, pozwalającymi na otrzymanie wody bez konieczności chemicznego uzdatniania,
  • sieć wodociągową,
  • sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

 

stacja wody Najbardziej spektakularne sukcesy miasta Zambrów, które miały miejsce na przestrzeni lat 1990 - 2015 to: wybudowanie i zmodernizowanie oczyszczalni ścieków, wybudowanie 15 km i wyremontowanie 7 km dróg gminnych, wybudowanie sieci wodociągowej (miasto jest obecnie zwodociągowane w 100%), kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjna obejmuje 98% powierzchni miasta) i gazowej (50% powierzchni miasta), przebudowanie układu komunikacyjnego w centrum miasta, wyremontowanie obiektów szkół i przedszkoli, wybudowanie hal sportowych przy szkołach miejskich, wybudowanie boisk szklonych, tzw. „Orlików" przy dwóch szkołach podstawowych, wybudowanie pływalni miejskiej z parkiem wodnym, skate parku i lodowiska, zagospodarowanie terenów zielonych nad zalewem, utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego, przygotowanie terenów inwestycyjnych uzbrojonych w pełną infrastrukturę, wybudowanie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, wybudowanie targowicy miejskiej oraz wybudowanie nowoczesnego Centrum Kultury z salą widowiskowo-kinową na 344 miejsca. Część powyższych zadań otrzymało dofinansowanie z programów Unii Europejskiej.

Aktualnie trwają prace nad: modernizacją stadionu miejskiego. 

Z racji swego atrakcyjnego położenia, jak też rozbudowanej infrastruktury, Zambrów stanowi interesujące miejsce do inwestowania i rozwijania działalności gospodarczej. Miasto oferuje tereny przemysłowe, możliwe do zagospodarowania na bardzo dogodnych warunkach. Tereny te są położone przy głównych ulicach układu komunikacyjnego miasta.

Władze miasta zapraszają inwestorów. Jednocześnie deklarują wszechstronną pomoc i poparcie projektów działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej czy usługowej oraz nowych nieuciążliwych dla środowiska inwestycji.