ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Załatw sprawę w urzędzie

Drogi


WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Włodzimierz Łąka – p. 234, tel. w. 44
Z-ca Naczelnika - mgr Barbara Zawistowska - p. 218. w. 22

Jadwiga Gromkowska - przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych - p. 216, tel. w. 16 
inż. Karol Żabiński -  przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych - p. 216, tel. w. 16  
mgr Janusz Gosk - sprawy drogownictwa - pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Małgorzata Grażul - nadzór nad inwestycjami - p. 217, tel. w. 34
mgr Martyna Bojanowska - realizacja projektów - p. 218. w. 22

 

Wydanie zgody na lokalizację urządzeń lub obiektu w pasie drogowym drogi gminnej. Wydawanie zgody na ustawienie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej. wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi gminnej:

 

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Krystyna Maciejewska - do spraw targowisk, sprawy alkoholowe - p. 336, tel. w. 47 
mgr inż. Elżbieta Walczuk - do spraw ewidencji działalności gospodarczej - p. 337, tel. w. 46 

 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 

 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 

Udzielenie (zmiana) licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:

 

Ewidencja działalności gospodarczej:

 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie miasta Zambrów:

 

Udzielenie informacji z archiwizowanych gminnych ewidencji działalności gospodarczej:

 

Gospodarka przestrzenna i architektura


 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Danuta Łapińska - p.210, tel. w. 31 
Z-ca Naczelnika - mgr inż. Maria Oleszkiewicz - p. 211, tel. w. 32 
mgr inż. arch. Ewa Denkiewicz - p. 208, tel. w. 20 
mgr Sylwester Turowski - p. 208, tel. w. 20 
mgr inż. Bożena Wróblewska - p. 209, tel. w. 26
Ireneusz Gawkowski - p. 211, tel. w. 32

inż. Arkadiusz Sasinowski - p. 209, tel. w. 26

 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby:

 

Decyzja o ustalenie warunków zabudowy:

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Gospodarowanie Odpadami Komulanymi


 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

mgr Wioleta Klimowicz pok. 228, w.27

mgr Sylwia Baczewska - pok. 228, w.27

 

 

Formularz deklaracji

Imprezy masowe

 


 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

mgr Wioleta Skała - p. 227, tel. w. 42 
 

Zgromadzenia publiczne:

 

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej:

Mieszkalnictwo i budownictwo

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Danuta Łapińska - p.210, tel. w. 31 
Z-ca Naczelnika - mgr inż. Maria Oleszkiewicz - p. 211, tel. w. 32 
Ireneusz Gawkowski - p. 211, tel. w. 32

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy:

Nieruchomości i grunty

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Danuta Łapińska - p.210, tel. w. 31 
Z-ca Naczelnika - mgr inż. Maria Oleszkiewicz - p. 211, tel. w. 32 
mgr Sylwester Turowski - p. 208, tel. w. 20 
Ireneusz Gawkowski - p. 211, tel. w. 32

 

Podział nieruchomości:

 

Numeracja porządkowa nieruchomości:

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

 

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste:

 

Rozgraniczanie nieruchomości:

 

Wydzierżawienie, najem, użyczenie nieruchomości gruntowych:

Ochrona Środowiska


 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Jerzy Burak - p. 338, tel. w. 43
Z-ca Naczelnika - mgr Halina Brulińska - p. 341. w. 45

mgr Jacek Zakrzewski - kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi - p. 340, tel. w. 33 
mgr Michał Skarzyński - nadzór i kontrola nad zielenią miejską;  bieżące utrzymanie czystości dróg miejskich, nadzór nad bezpańskimi psami - p. 340, tel. 33 

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
mgr Wioleta Klimowicz - p. 228, tel. w. 27
mgr Sylwia Baczewska - p. 228, tel. w. 27

 

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Zambrów:

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Zambrów:

 

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew / krzewów, przesadzanie przez osobę fizyczną, przedsiębiorcę, instytucję:

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Organizacje pozarządowe

 


 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

mgr Anna Skarzyńska - sprawy organizacyjne - p. 230, tel. w. 36 

 

 

Podatki i opłaty


 

WYDZIAŁ FINANSOWY

mgr Edyta Łuniewska - p. 221, tel. w. 13 

Krystyna Leśniewska - p. 221, tel. w. 13 
mgr Anna Dąbrowska - p. 221, tel. w. 13

 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą: nie stanowiące pomocy publicznej; stanowiące pomoc de minimis; stanowiące pomoc publiczną:

 

Ustalenie wysokości (wymiaru) zobowiązania podatkowego: podatku od nieruchomości; podatku rolnego; łącznego zobowiązania pieniężnego:

 

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę:

 

Wszczęcie postępowania podatkowego:

 

Wydawanie zaświadczeń: o stanie majątkowym, potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego; o braku zaległości lub zaleganiu w podatkach:

  • wydawanie zaświadczeń

 

 

Zmiana decyzji ostatecznych ustalających wysokość zobowiązania podatkowego:

Sprawy meldunkowe, dowody osobiste

 


 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału - mgr Zbigniew Jach - p. 227, tel. w. 17 
Z-ca Naczelnika - mgr Rafał Pomazański - p. 227, tel. w. 41

Joanna Kulesza - p. 227, tel. w. 42 
mgr Wioleta Skała - p. 227, tel. w. 42 
Elżbieta Wojsz - p. 227, tel. w. 41 

  

Zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu:

 

 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców):

 

 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego:

 

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych:

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej:

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej:

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

 

 

DOWÓD OSOBISTY

Wydanie dowodu osobistego:

 

 Wpis do rejestru wyborców:

Służba wojskowa

 


 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


Z-ca Naczelnika - mgr Rafał Pomazański - p. 227, tel. w. 41

 

Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe:

 

Uznanie osoby podlegającej obowiązkowi służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny:

 

Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierzom samotnym:

USC


 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Kierownik- mgr Anna Bączyk - p. 212, tel. w. 28

Z-ca Kierownika - mgr Jolanta Gronostajska - p. 213, tel. w. 25

 

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa:

 

Uznanie za skuteczne na terenie Polski rozwodów orzeczonych za granicą:

 

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa:

 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:

 

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC - ślub cywilny:

 

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub:

 

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa:

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą:

 

Sporządzenie aktu urodzenia:

 

Zmiana imienia i nazwiska:

 

Sporządzenie aktu zgonu:

 

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego:

 

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego:

 

Wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego: