ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

250 gospodarstw domowych z Miasta Zambrów otrzyma darmowe zestawy komputerowe oraz darmowy Internet na najbliższe 5 lat

W związku z realizacją projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” informujemy, iż w wyznaczonym indywidualnym terminie (30 dni) 236 osób podpisało umowy przystąpienia do projektu. Pozostałe 14 komputerów będzie rozdysponowanych zgodnie z kolejnością listy rezerwowej.

Już 13 i 14 grudnia br. odbędą się pierwsze szkolenia dla beneficjentów projektu, które poprowadzi Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania. Szkolenia odbywać się będą w soboty i niedziele w placówce Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej.

Każdy z beneficjentów przejdzie jednodniowe szkolenie obejmujące 10-godzin lekcyjnych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Kolejne szkolenia odbędą się w styczniu i lutym 2015 roku.

Po odbytym szkoleniu, w czasie do 2 tygodni, zostaną zainstalowane i przekazane zestawy komputerowe z dostępem do sieci Internet.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Zakończono nabór do Projektu pn.: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”

Informuję, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, przyjętym Zarządzeniem nr 0050.46.2014 w dn. 8 maja 2014 r., w dniach od 15 maja do 16 czerwca 2014 r. trwał nabór uczestników do Projektu pn.: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. W trakcie naboru przyjęto 285 wniosków. W dniu 16 czerwca 2014 r. zakończono przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu.

Zgodnie z Regulaminem formularze zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Po dokonaniu oceny, Komisja Rekrutacyjna wyłoni 250 uczestników projektu i utworzy Listę Beneficjentów Ostatecznych oraz Listę Rezerwową. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym powiadomione w formie pisemnej.

 

Koordynator Projektu

Włodzimierz Łąka

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie

 

 Rozpoczęła się rekrutacja do projektu
„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zambrów Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, z dniem 15 maja rozpoczyna się proces rekrutacji.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu beneficjenci otrzymają sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i opłaconym Internetem oraz  wezmą udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz podstaw komunikacji elektronicznej.

 

 Projekt skierowany jest do niżej wymienionych grup docelowych:

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do    otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  • Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej  uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej;
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  • Rodziny zastępcze;
  • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
  • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie,z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;
  • Samotni rodzice.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, III piętro, pokój nr 326.  Termin składania formularzy: od 15 maja 2014 r. do 16 czerwca 2014 r.
w godz. 7.30-15.30.

Informacji na temat projektu udziela: Koordynator projektu – Włodzimierz Łąka,
tel. 86 271 22 10 w. 44.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do projektu udziela: Marta Wnęk,
tel.: 86 271 32 51.


 

Formularz zgłoszeniowy do projektu
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Plakat promocyjny