ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Struktura Urzędu Miasta

Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
tel.: (0-86) 271-22-10
fax.: (0-86) 271-21-17
www: www.zambrow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Schemat Organizacyjny

 

BURMISTRZ

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  mgr Kazimierz Jan Dąbrowski   inż. Bogdan Kamiński

SEKRETARZ MIASTA

SKARBNIK

  mgr Jolanta Gronostajska   mgr Barbara Gardocka

 

  

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Sekretarz - mgr Jolanta Gronostajska - p. 223, tel. w. 21

mgr Beata Bernatowicz - Zastępca Naczelnika Wydz. Organizacyjnego- sprawy oświaty - p. 239, tel. w. 15
mgr Natalia Kryńska - sekretariat - p. 225
mgr Zofia Wojsz - sprawy kadrowe - p. 222, tel. w. 23
Kinga Franczuk - sprawy organizacyjne - p. 222, tel. w. 23
mgr Krzysztof Kapitan - obsługa prawna Urzędu - p. 231, tel. w. 39
inż. Grzegorz Grzeszczuk - obsługa informatyczna Urzędu - p. 207, tel. w. 37
mgr Justyna Kowalczyk - stypendia i zasiłki szkolne, dowożenie dzieci niepełnosprawnych - p. 207, tel. w. 37
mgr Anna Skarzyńska - obsługa BIP, organizacje pozarządowe p. 230, tel. w. 36

Biuro Rady Miasta
- obsługa Rady Miasta, Komisji Rady Miasta
mgr Karolina Kulesza - p. 230, tel. w. 36

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

- zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
- opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu;
- prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu;
- obsługa merytoryczna, organizacyjna i biurowa Rady, komisji Rady, klubów radnych i radnych;
- protokołowanie sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji;
- prowadzenie rejestru: uchwal Rady Miasta, interpelacji i wniosków radnych, zarządzeń Burmistrza, umów zleceń i umów o dzieło, skarg i wniosków, pieczęci;
- przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, wniosków komisji i interpelacji radnych wydziałom lub jednostkom organizacyjnym merytorycznie odpowiedzialnym za ich realizację;
- przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
- przygotowanie wyborów ławników sądów powszechnych;
- obsługa prawna Rady;
- obsługa prawna Urzędu;
- prowadzenie sekretariatu;
- prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu jak też kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
- przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
- wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej;
- prowadzenie archiwum;
- koordynowanie szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników;
- prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu;
- prowadzenie rejestru instytucji kultury;
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium szkolnego, stypendium Jana Pawła II i zasiłku szkolnego (losowego);
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych;
- zabezpieczenie przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej;
- przeprowadzanie procedury zamówień publicznych w przypadku zakupów i usług będących w zakresie działania Wydziału;
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia;
- prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;
- kontrola zabezpieczenia mienia Urzędu;
- wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów na terenie miasta;
- organizowanie obchodów świąt państwowych;
- obsługa informatyczna Urzędu;
- współpraca z mediami.

BIURO PROMOCJI MIASTA

mgr Karolina Ilczuk - pok. 235, tel. w. 30

mgr Justyna Włodkowska - Kurpiewska - pok. 235, tel. w. 30

- Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Zambrowie,
- Redakcja Biuletynu „Monitor Zambrowski”,
- Koordynowanie działań, akcji i imprez promocyjnych oraz współpraca w tym zakresie w kraju i za granicą,
- Realizacja programów: Zambrów przyjazny Rodzinie 3+, Karta Dużej Rodziny, "Zambrowska Karta Seniora 60+",
- Współpraca z mediami, przygotowywanie informacji prasowych,
- Organizacja konferencji prasowych Burmistrza Miasta Zambrów,
- Aktualizacja działu Aktualności na stronie miasta www.zambrow.pl oraz Kalendarza Imprez,
- Współpraca w zakresie wymiany międzynarodowej z miastami partnerskimi,
- Współorganizacja uroczystości miejskich,
- Udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych miasta,
- Koordynowanie aktualizacji strategii rozwoju miasta,
- Przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta i jej stała aktualizacja, współpraca w tym zakresie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Centrum Obsługi Inwestora,
- Udział w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi oraz przedstawicielami firm zainteresowanych inwestowaniem lub nawiązaniem współpracy z miastem. 
 

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik - mgr Barbara Gardocka - p. 237, tel. w. 19
Z-ca Skarbnika - Krystyna Wnorowska - p. 220, tel. w. 24

- sprawy budżetowe
mgr Robert Mrozowski - p. 219, tel. w. 18
mgr Monika Bieniek - p. 219, tel. w. 18
mgr Katarzyna Borowska - p. 220, tel. w. 24

- wymiar podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
mgr Edyta Łuniewska - p. 221, tel. w. 13
Krystyna Leśniewska - p. 221, tel. w. 13
mgr Anna Dąbrowska - p. 221, tel. w. 13

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

- przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu Miasta z wyłączeniem informacji o stanie mienia komunalnego;
- weryfikacja i opiniowanie planów finansowych zakładów i jednostek budżetowych;
- realizacja dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi finansów publicznych;
- prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej oraz obsługi księgowej majątku Miasta;
- aktualizacja wyceny środków trwałych;
- przygotowywanie zasad przeprowadzania i rozliczanie inwentaryzacji;
- dokonywanie rocznych i okresowych analiz z wykonania budżetu i opracowywanie materiałów w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi;
- prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- bieżąca analiza realizacji budżetu oraz kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej;
- sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
- przygotowywanie wniosków o dotacje i rozliczanie przydzielonych środków;
- prowadzenie sprawozdawczości i ocena wykorzystania przydzielonych środków;
- przekazywanie dotacji i środków do jednostek i zakładów budżetowych oraz kontrola wykorzystania tych środków;
- przyjmowanie sprawozdawczości jednostek i zakładów budżetowych z wykonania ich planów finansowych;
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłat i podatków lokalnych oraz innych uchwał związanych z gospodarką finansową Miasta;
- prowadzenie księgowości podatkowej;
- kontrola terminowości wpłat należności podatkowych, dochodów z majątku Miasta oraz windykacja należności;
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o wysokości zaległości podatkowych;
- prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- obsługa funduszy celowych;
- współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i ZUS, a także innymi jednostkami powołanymi do kontroli finansowej;
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
- nadzór i kontrola gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Danuta Łapińska - p.210, tel. w. 31
Z-ca Naczelnika - mgr inż. arch. Ewa Denkiewicz - p. 208, tel. w. 20 

mgr inż. Bożena Wróblewska - p. 209, tel. w. 26
inż. Arkadiusz Sasinowski - p. 209, tel. w. 26
inż. Emilia Duchnowska - p. 208, tel. w. 20
Ireneusz Gawkowski - p. 211, tel. w. 32
mgr Sylwester Turowski - p. 211, tel. w. 32

 

- decyzje o warunkach zabudowy,
- informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- gospodarka gruntami,
- wywłaszczenie nieruchomości,
- gospodarka zasobami komunalnymi (mieszkalnymi i użytkowymi).

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

- przygotowywanie materiałów i analiz z zakresu planowania przestrzennego niezbędnych do podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- zlecanie opracowań planistycznych oraz prowadzenie procedury opracowywania planów wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- przygotowywanie przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
- prowadzenie spraw związanych ze skutkami prawnymi uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Zambrów;
- prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości;
- prowadzenie spraw dotyczących scalania i podziału nieruchomości;
- prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości;
- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich;
- prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości na rzecz Miasta oraz sprzedaży, zamiany i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych;
- przygotowywanie dokumentacji związanej z nabyciem lub zbyciem nieruchomości;
- prowadzenie spraw związanych z przekazaniem w zarząd oraz oddaniem w najem, użyczenie lub dzierżawę gruntów komunalnych;
- prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży lokali komunalnych;
- prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości;
- prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości;
- prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym;
- prowadzenie spraw związanych z komunalizacja mienia Skarbu Państwa;
- prowadzenie rejestru gruntów komunalnych;
- obsługa programu komputerowego EGB;
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
- prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
- poświadczanie oświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
- opiniowanie kierunku i terminu rekultywacji gruntów;
- realizacja zadań z zakresu potrzeb obronności państwa w zagospodarowaniu - przestrzennym w celu zapewnienia warunków do obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
- współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Włodzimierz Łąka – p. 234, tel. w. 44
Z-ca Naczelnika - mgr Barbara Zawistowska - p. 218. w. 22

mgr inż. Ewa Chojak - przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych - p. 216, tel. w. 16
inż. Karol Żabiński -  przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych - p. 216, tel. w. 16 
mgr Janusz Gosk - sprawy drogownictwa - pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Małgorzata Grażul - nadzór nad inwestycjami - p. 217, tel. w. 34
mgr inż. Anna Borzuchowska - sprawy drogownictwa - pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Weronika Zaniewska - realizacja projektów unijnych - p. 218. w. 22

Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich prowadzonych przez Urząd;
- wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji; - prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią miejskich dróg gminnych;
- programowanie usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja, zagospodarowania odpadów, zaopatrzenie w energię);
- ocena i kontrola jakości wykonywania komunalnych usług użyteczności publicznej w zakresie utrzymania dróg;
- zlecanie wykonywania dokumentacji technicznej na poszczególne inwestycje miejskie;
- organizowanie przetargów na wykonywanie inwestycji miejskich;
- opiniowanie projektów umów z inwestorami zastępczymi oraz projektów umów z wykonawcami inwestycji miejskich;
- stały nadzór nad wszystkimi inwestycjami realizowanymi przez Urząd Miasta;
- współpraca z jednostkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi jednostkami administrującymi lub zarządzającymi mieniem komunalnym, w zakresie planowania inwestycji i remontów;
- współpraca ze wszystkimi inwestorami budownictwa mieszkalnego i użytkowego;
- rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o podział środków finansowych na poszczególne zadania w ramach istniejących funduszy oraz stały nadzór nad ich wykorzystaniem;
- wykonywanie kontroli przewidzianych w przepisach prawa budowlanego - w stosunku do budynków i obiektów budowlanych będących w bezpośrednim władaniu Urzędu;
- W przypadku braku pracowników o odpowiednich uprawnieniach organizowanie kontroli z pomocą specjalistów z zewnątrz;
- kontrolowanie innych niż Urząd jednostek organizacyjnych Miasta pod względem wywiązywania się z obowiązków kontroli i prowadzenia książki obiektu budowlanego w stosunku do budynków i innych obiektów budowlanych pozostających we władaniu tych jednostek;
- wykonywanie zadań dotyczących gminy w zakresie organizowania transportu drogowego;
- kontrolowanie wypełniania obowiązków wynikłych z przepisów prawa budowlanego przez osoby i jednostki zarządzające obiektami budowlanymi miasta;
- przygotowywanie wykazu inwestycji wraz z częścią opisową do projektu budżetu Miasta;
- przygotowywanie sprawozdania z zakresu wykonywania inwestycji do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta;
- sporządzanie wniosków o dotacje, kredyt i pożyczki na planowane inwestycje miejskie; - zbieranie i gromadzenie danych na temat wsparcia oferowanego przez Unię Europejską w ramach środków strukturalnych i środków z funduszu spójności;
- przygotowywanie i opracowywanie wniosków i projektów dotyczących rozwoju Miasta;
- prowadzenie i monitorowanie projektów unijnych;
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego;
- udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych, programów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji Miasta Zambrowa;
- współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przygotowania i monitorowania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Jerzy Burak - p. 338, tel. w. 43
Z-ca Naczelnika - mgr Halina Brulińska - p. 341. w. 45

Krystyna Maciejewska - do spraw targowisk, sprawy alkoholowe - p. 336, tel. w. 47
mgr inż. Elżbieta Walczuk - do spraw ewidencji działalności gospodarczej - p. 337, tel. w. 46
mgr Jacek Zakrzewski - kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, sprawy dot. bezdomnych zwierząt - p. 340, tel. w. 33
mgr Michał Skarzyński - nadzór i kontrola nad zielenią miejską;  bieżące utrzymanie czystości dróg miejskich, - p. 340, tel. 33 

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
mgr Wioleta Klimowicz - p. 228, tel. w. 27
mgr Sylwia Baczewska - p. 228, tel. w. 27

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

- realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i stosunków wodnych;
- prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
- prowadzenie postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko;
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zwierząt dotyczących kompetencji Miasta;
- prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej;
- nadzór i kontrola utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;
- prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia placów, ulic i innych terenów;
- ocena i kontrola jakości wykonywania usług użyteczności publicznej (z wyłączeniem utrzymania dróg);
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o odpadach dotyczących kompetencji Miasta;
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk;
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
- wykonywanie zadań dotyczących gminy w zakresie organizowania transportu osobowego;
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nadzór i kontrola w tym zakresie;
- prowadzenie spraw związanych z czasem pracy placówek handlowo - usługowych i zakładów gastronomicznych;
- prowadzenie spraw dotyczących usług hotelowych i noclegowych;
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu robót publicznych i prac - interwencyjnych;
- planowanie, organizacja i nadzór prac przy bieżącym utrzymaniu placów targowych, - przystanków autobusowych, słupów ogłoszeniowych;
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo wodne dotyczących kompetencji gminy;
- współpraca w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście z innymi zarządcami dróg;

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału - mgr Zbigniew Jach - p. 227, tel. w. 17
Z-ca Naczelnika - mgr Rafał Pomazański - p. 227, tel. w. 41

Joanna Kulesza - p. 227, tel. w. 42 
mgr Wioleta Skała - p. 227, tel. w. 42
Elżbieta Wojsz - p. 227, tel. w. 41 

- ewidencja ludności,
- wydawanie dowodów osobistych,
- sprawy wojskowe i obrony cywilnej.

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

- realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
- prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
- wykonywanie zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego;
- współpraca z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży - Pożarnej i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa w mieście.
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach publicznych;
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów o organizowaniu imprez masowych;
- udział w przygotowywaniu wyborów, referendów i pomoc w ich obsłudze;
- realizacja zadań Pionu ochrony.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik- mgr Anna Bączyk - p. 212, tel. w. 28
Z-ca Kierownika - mgr Anna Stefańska - p. 213, tel. w. 25

mgr Jarosław Kozłowski - p. 228, tel. w. 25

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w szczególności:

- przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa;
- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska matki, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
- sporządzenie, ustalanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- wydawanie odpisów zupełnych i skróconych oraz zaświadczeń z posiadanych ksiąg stanu - cywilnego;
- wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa - w formie wyznaniowej oraz zaświadczenia, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą;
- wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego, uzupełnienie aktu - oraz skrócenie terminu oczekiwania wymaganego na zawarcie małżeństwa;
- wydawanie decyzji dotyczących zdarzeń zarejestrowanych za granicą;
- nanoszenie wzmianek i przypisków na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, - oświadczeń oraz zaświadczeń otrzymanych z innych USC;
- sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądu;
- korespondencja z placówkami konsularnymi;
- przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
- prowadzenie akt zbiorowych dla ksiąg stanu cywilnego;
- prowadzenie skorowidzów akt stanu cywilnego;
- przekazywanie właściwym archiwom państwowym ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami - zbiorowymi po upływie 100 lat;
- występowanie w wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie";
- prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny.