ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Statut miasta

AKTUALNE
Obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2003 r.
Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Nr 34 poz. 774 z dnia 3 kwietnia 2003 r.
 
Załącznik do uchwały Nr 26/V/03
Rady Miejskiej w Zambrowie
z dnia 25 lutego 2003 r.
 
uchwała wprowadzająca Statut

 

STATUT MIASTA ZAMBRÓW

DZIAŁ I
Postanowienie ogólne

 

§ 1


Zambrów jest gminą o statusie miasta.

§ 2


1. Herbem Miasta jest wizerunek głowy żubra na czerwonym tle. Wzór herbu zawiera załącznik Nr 1 .
2. Flagą Miasta jest prostokątny płat tkaniny złożony z trzech pasów pionowych: czerwonego, białego i czerwonego z herbem Miasta na pasie białym. Wzór flagi określa załącznik Nr 2
3. Herb i flaga są znakami prawnie chronionymi.
4. Komercyjne rozpowszechnianie nazwy, herbu i flagi Miasta wymaga zgody Burmistrza Miasta.

§ 3


Miasto posiada sztandar, na którego awersie znajduje się wizerunek głowy żubra na czerwonej tarczy herbowej oraz napisy: "Miasto Zambrów" i "Dla dobra publicznego", zaś na rewersie znajduje się biały orzeł w koronie, daty 1430 i 2002 oraz łacińska wersja hasła z awersu "Pro publico bono". Wizerunek sztandaru jest utrwalony w załączniku Nr 3 do Statutu.

§ 4


1. Osobie szczególnie zasłużonej dla Zambrowa Rada Miasta może nadać obywatelstwo honorowe Miasta.
2. Nadanie obywatelstwa honorowego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony Miasta.
3. Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa może wystąpić działające na terenie Miasta stowarzyszenie, organizacja społeczna, a także poszczególni mieszkańcy Miasta. Wniosek powinien być poparty podpisami co najmniej 100 mieszkańców Miasta posiadających prawa wyborcze.
4. Szczegółowy tryb nadawania i pozbawiania honorowego obywatelstwa Zambrowa określa Rada Miasta w drodze uchwały.

§ 5


Ilekroć w niniejszym Statucie mowa bez bliższego określenia o:
1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Zambrów
2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Zambrów
3) właściwym Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć wiceprzewdniczącego Rady Miasta wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady w myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w przypadku braku takiego wyznaczenia - wiceprzewodniczącego starszego wiekiem
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zambrów

DZIAŁ II
Organizacja i tryb pracy Rady Miasta

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 6


Organami Rady są:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe,
5) komisje doraźne.

§ 7


Rada na pierwszej sesji dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.

§ 8


Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności działania właściwy Wiceprzewodniczący, realizuje zadania określone w przepisach prawa, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa na porządkiem obrad Rady,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 9


1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 8 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.

§ 10


Do obowiązków właściwego Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego

§ 11


W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz właściwego Wiceprzewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego pełni drugi z Wiceprzewodniczących.

§ 12


W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada w ciągu jednego miesiąca od odwołania lub wygaśnięcia dokona wyboru na wakujące stanowisko

§ 13


Obsługę organizacyjno - techniczną Rady zapewnia Urząd.

Rozdział 2
Sesje Rady

 

§ 14


1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 15


1. O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie radnych i Burmistrza co najmniej na 5 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem radni i Burmistrz powinni otrzymać porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z przedmiotem sesji.
2. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu zawiadamia się członków Rady i Burmistrza na 14 dni przed terminem sesji. Wraz z zawiadomieniem radni powinni otrzymać projekt budżetu.
3. Zawiadomienie o sesji winno być podane do wiadomości mieszkańców Miasta co najmniej na 3 dni przed sesją.
4. Zawiadomienie o sesji zawierające planowany porządek obrad wywiesza się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu oraz zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu.
5. Do obliczania terminów, o których mowa w ust. 1 - 3 stosuje się przepisy działu I rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z dołączonymi materiałami doręcza się radnym za pośrednictwem pracownika Urzędu. Pracownik Urzędu może dokonać doręczenia w miejscu zamieszkania radnego, miejscu jego pracy lub w każdym innym miejscu, gdzie go zastanie.
7. O ile nie dokonano bezpośredniego doręczenia radnemu pracownik może pozostawić przesyłkę w jego zakładzie pracy, doręczając ją osobie tam zatrudnionej lub w miejscu zamieszkania radnego, doręczając ją dorosłemu domownikowi. W przypadku jeżeli w miejscu zamieszkania dorośli domownicy są nieobecni, można pozostawić przesyłkę w skrzynce na korespondencję.
8. W przypadku doręczenia w sposób określony w ust. 7 pracownik sporządza notatkę służbową z opisem sposobu doręczenia.
9. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z dołączonymi materiałami może być również doręczane za pośrednictwem poczty.

§ 16


1. W przypadku nie cierpiącym zwłoki sesja może być zwołana bez zachowana terminów określonych w § 15 ust. 1 i 3.
2. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
3. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do ustalenia porządku obrad.

§ 17


Przed każdą sesją Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 18


1. W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wnioskodawcy lub Burmistrz, o ile jest wnioskodawcą, przekazują jego kopię właściwemu Wiceprzewodniczącemu.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zrealizuje w terminie wniosku o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, sesję zwołuje właściwy Wiceprzewodniczący.
3. Zwołanie sesji w trybie ust. 2 następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 19


1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
2. Termin następnego posiedzenia w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący Rady uwzględniając wnioski radnych w tym przedmiocie i ogłasza na posiedzeniu.
3. Radni nieobecni na sesji powiadamiani są o terminie nowego posiedzenia na piśmie.

§ 20


1. W sesji Rady powinni uczestniczyć Burmistrz, Zastępca lub zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Miasta oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestnicząc w obradach Rady może zabierać głos w dyskusji, zadawać pytania i składać interpelacje.

§ 21


1. W razie stwierdzenia braku quorum przy otwarciu sesji Przewodniczący zamyka sesję i ustala termin nowej sesji. O tym terminie radni powiadamiani są na piśmie.
2. Przewidziane w porządku obrad sesji zakończonej w sposób określony w ust. 1 punkty obrad Przewodniczący jest obowiązany uwzględnić w porządku obrad najbliższej sesji.
3. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie sesji Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

§ 22


1. W przypadku złożenia Przewodniczącemu Rady przez co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady pisemnego wniosku Burmistrz jest zobowiązany na sesji zwyczajnej przedstawić sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
2. Burmistrz przygotowuje sprawozdanie w terminie 14 dni od daty przekazania mu wniosku przez Przewodniczącego.
3. Sprawozdanie składa Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu.
4. Burmistrz nie jest zobowiązany do przedstawienia kolejnego sprawozdania, jeżeli wniosek o którym mowa w ust. 1, został złożony wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od złożenia ostatniego sprawozdania.

§ 23


1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione. Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie do Przewodniczącego Rady. Przewodniczący uznając zasadność wniosku ujmuje go w porządku obrad sesji Rady. Wnioski nie uwzględnione przedstawia do rozstrzygnięcia Radzie na najbliższej zwyczajnej sesji Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Burmistrza, jeżeli nie korzysta on z uprawnienia określonego w art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a sprawa nie wymaga podjęcia uchwały.
3. Radni mogą kierować do Burmistrza pisemne interpelacje w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej.
4. Na każdej sesji radni mogą zgłaszać zapytania i wolne wnioski, dla których porządek obrad powinien przewidywać oddzielny punkt obrad. Zapytania i wnioski w tym punkcie mogą składać także osoby spoza Rady.

§ 24


1. Prawo składania projektów uchwał Rady (inicjatywa uchwałodawcza) przysługuje Burmistrzowi, komisjom Rady, klubom radnych i grupie co najmniej 3 radnych.
2. Projekt uchwały składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. Uzasadnienie nie dotyczące skutków finansowych może zostać przedstawione ustnie na sesji Rady.
3. Projekt uchwały zgłoszony przez grupę radnych powinien być opatrzony podpisami wszystkich radnych zgłaszających projekt, a w przypadku projektu wnoszonego przez klub - podpisem przewodniczącego klubu.
4. Projekt uchwały złożony przez klub radnych lub grupę radnych wymaga zaopiniowania przez właściwą komisję Rady i podlega przesłaniu do Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii może nastąpić wyłącznie w punktach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem punktu "sprawy różne i wolne wnioski".
6. W trakcie realizacji punktu porządku obrad, w którym przewiduje się podjęcie uchwały, deklaracji, oświadczenia, apelu lub opinii nie można odstąpić od głosowania nad nimi, chyba że wnioskodawca wycofa projekt najpóźniej w chwili zamknięcia dyskusji nad projektem.

§ 25


1. Głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca obrady.
2. Głosowanie tajne i imienne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 2 członków.
3. Rada na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego.

§ 26


Projekty uchwał Rady zgłaszane po zatwierdzeniu budżetu, a mające skutki finansowe nie przewidziane w uchwale budżetowej wymagają wskazania źródeł finansowania.

§ 27


1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący. Zamiast Przewodniczącego uchwałę może podpisać sam Wiceprzewodniczący, jeżeli był obecny na sesji, na której podjęto tę uchwałę.
2. Uchwały oznacza się cyframi arabskimi.
3. Nie nadaje się numerów postanowieniom proceduralnym, deklaracjom, oświadczeniom i apelom.
4. Opiniom nadaje się numer tylko wtedy, gdy są tą opinii podejmowane w sytuacjach wymaganych przepisami prawa i nie dotyczą relacji pomiędzy organami gminy. Opinia otrzymuje numer tak jak kolejna uchwała i jest ewidencjonowana i przechowywana łącznie z innymi uchwałami.
5. Nowa numeracja uchwał zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.

§ 28


1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół. Szczegółową zawartość protokołu określa Regulamin Rady.
2. Posiedzenie Rady jest rejestrowane za pomocą urządzeń do rejestracji dźwięku lub obrazu. Nośniki z zapisami są przechowywane do czasu przyjęcia protokołu z sesji. Nagrania są udostępniane radnym w Biurze Rady.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 sporządzają pracownicy Urzędu.
4. Protokół przyjmuje się na następnej sesji zwyczajnej.
5. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady.
6. Wyciąg z protokołu Burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

§ 29


1. Każdy ma prawo wglądu do protokołów, robienia z nich notatek i odpisów z wyjątkiem części protokołu, który dotyczy tajności obrad Rady.
2. Protokoły są udostępniane w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika Biura.
3. Na pisemny wniosek zainteresowanego sporządza się odpis protokołu lub jego części z wykorzystaniem powielających urządzeń technicznych.
4. Odpis, o którym mowa w ust. 3 sporządza się na koszt zainteresowanego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Wysokość opłat i zasady odpłatności za sporządzanie odpisów określa Burmistrz zarządzeniem. Wysokość odpłatności powinna odpowiadać kosztom sporządzenia odpisu, jednakże nie może przekraczać przeciętnych lokalnych cen za wykonanie kopii przy wykorzystaniu określonego rodzaju powielających urządzeń technicznych.

Rozdział 3
Komisje stałe i doraźne

 

§ 30


1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje problemowe działające na swych posiedzeniach.
2. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwał Rady.
3. Komisje działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem komisji.
4. Przy powoływaniu komisji każdy klub radnych ma prawo zgłosić wniosek o powołanie w skład komisji jego członków.
5. Jeżeli wniosek klubu wskazywał co najmniej dwóch kandydatów, a żaden z nich nie został wybrany, uznaje się, że komisja nie została powołana.
6. W przypadku określonym w ust. 5 komisja może być powołana najwcześniej na następnej sesji.
7. Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio także przy zmianach w składzie osobowym komisji w stosunku do klubów nie mających swojego przedstawiciela w komisji.

§ 31


1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Na posiedzeniu tym komisja dokonuje wyboru przewodniczącego komisji, jego zastępcy oraz określa zasady działania komisji.
2. Pozostałe posiedzenia komisji zwołuje, ustala porządek dzienny i prowadzi przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności działania - zastępca przewodniczącego komisji.
3. W przypadku wakatu na stanowisku przewodniczącego komisji posiedzenie może zwołać zastępca przewodniczącego komisji lub Przewodniczący Rady.
4. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia także na wniosek co najmniej 1/3 jej członków, na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady. Zwołane w tym trybie posiedzenie komisji powinno się odbyć najpóźniej 10 dnia licząc od dnia złożenia wniosku.
5. Zasady obradowania i tryb głosowania komisji ustala komisja w regulaminie. W przypadku braku regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady.

§ 32


1. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, które są objęte przedmiotem jej działania, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Za udział w pracach komisji radnemu nie będącemu członkiem danej komisji dieta nie przysługuje.

§ 33


1. Do zadań komisji stałych należy:
1) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie spraw powierzonych komisji przez Radę,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę, Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4) opiniowanie projektów uchwał Rady.
2. Poza zadaniami określonymi w ust. 1 komisje rozpatrują z własnej inicjatywy zagadnienia istotne dla rozwoju Miasta i jego mieszkańców i przedkładają stosowne wnioski i opinie Radzie lub Burmistrzowi.
3. Komisja ma prawo uzyskiwania od Burmistrza, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Miasta informacji dotyczących spraw objętych kompetencją danej komisji.
4. Postanowienia przepisów § 13, § 28 ust. 1 i ust. 3-5 oraz § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 34


1. Komisje doraźne Rada powołuje do rozpatrzenia określonej sprawy.
2. Kompetencje komisji doraźnej Rada określa w uchwale o jej powołaniu.
3. W uchwale powołującej komisję doraźną Rada może z góry określić czas na jaki komisja została powołana.
4. Do komisji doraźnych stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 2 - 7, § 31, § 32 oraz § 33 ust. 3 i ust. 4 Statutu.

Rozdział 4
Zasady i tryb działania Komisji RewizyjnejOddział 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 35


1. Do składu Komisji Rewizyjnej powołuje się:
1) po jednym przedstawicielu klubu radnych przypadającym na każdych trzech radnych danego klubu,
2) po jednym przedstawicielu przypadającym na trzech radnych niezrzeszonych.
2. Jeżeli klub nie zgłosi swojego przedstawiciela do składu Komisji, Komisję powołuje się bez przedstawiciela tego klubu.
3. Przepis ustępu 2 stosuje się do zgłaszania kandydatur przez radnych niezrzeszonych.
4. Jeżeli pomimo zgłoszenia kandydatur w ilości zapewniającej zachowanie zasad określonych w ust. 1 skład Komisji jest niezgodny z wymogami ust. 1, uznaje się, że Komisja Rewizyjna nie została powołana. Przepisu § 30 ust. 6 nie stosuje się.
5. W przypadku zmian ilości członków klubu Rada może dokonać stosownych zmian w składzie Komisji Rewizyjnej z zachowaniem zasad określonych w ustępie 1.
6. Przy zmianach w składzie osobowym Komisji przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.

§ 36


1. Komisja rewizyjna obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji, Przewodniczący Rady
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego

§ 37


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 38


1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie tryb działania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin uchwalony przez Komisję.
2. Do momentu uchwalenia Regulaminu Komisji stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Rady Miasta.


Oddział 2. Zasady kontroli

§ 39


1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości
ich działalności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.

§ 40


Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 41


Komisja Rewizyjna może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące fragment jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 42


1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe wyłącznie na wyraźne polecenie Rady, która określa czas trwania kontroli.
2. Kontrole problemowe Komisja przeprowadza w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
3. Kontrole sprawdzające są przeprowadzane przez Komisję, o ile w czasie kontroli kompleksowej lub problemowej zostały poczynione wnioski co do działania kontrolowanego podmiotu.

§ 43


1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem. (kontrola wstępna).
2. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli problemowych jaki i kontroli sprawdzających.

§ 44


1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 39 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. W trakcie kontroli można wykorzystywać wszelkie środki dowodowe, w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych, o ile nie jest to sprzeczne z prawem.


Oddział 3. Tryb kontroli

§ 45


1. Kontrole problemowe i sprawdzające przeprowadza się na posiedzeniach Komisji i za pomocą zespołów kontrolnych.
2. Przed pierwszym posiedzeniem kontrolnym Przewodniczący Komisja zaprasza kierownika jednostki kontrolowanej oraz ustala zakres niezbędnych materiałów mogących stanowić środki dowodowe, które powinny być dostarczone na posiedzenie komisji.
3. Na posiedzeniu Komisja może zdecydować o potrzebie uzupełnienia środków dowodowych lub dokonania części kontroli przy pomocy zespołu kontrolnego.

§ 46


1. Kierownik kontrolowanej jednostki lub jej pracownik jest obowiązany stawić się na posiedzenie Komisji odbywające się w ramach przeprowadzanej kontroli. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na posiedzenie jest przewinieniem służbowym.
2. O przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Przewodniczący Komisji powiadamia Burmistrza.

§ 47


1. Część kontroli problemowej i sprawdzającej, która jest przeprowadzana przez zespół kontrolny na terenie kontrolowanej jednostki nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze.
2. Zespoły kontrolne działające w imieniu Komisji Rewizyjnej składają się co najmniej z dwóch członków Komisji.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli, osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli oraz kierownika zespołu kontrolnego.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3.
5. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wyznaczyć jedną osobę do wykonania czynności zespołu kontrolnego.

§ 48


1. Kontrole kompleksowe przeprowadzają zespoły kontrolne. Przepisy § 47 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.
2. O potrzebie i zakresie wykorzystania środków dowodowych w celu należytego przeprowadzenia kontroli decyduje zespół kontrolny.
3. Po dokonaniu kontroli przez zespół jej wyniki Komisja omawia na posiedzeniu.

§ 49


1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 50


1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 51


Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.


Oddział 4. Protokoły kontroli

§ 52


1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 53


1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 54


1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 55


1. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Burmistrz i kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. W przypadku jeżeli kontrola jest dokonywana na posiedzeniu Komisji, nie sporządza się protokołu pokontrolnego dotyczącego tej części kontroli, natomiast protokół z posiedzenia Komisji w części dotyczącej kontroli powinien zawierać informacje wskazane w § 52. Przepis § 54 stosuje się odpowiednio.


Oddział 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 56


1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej harmonogram kontroli problemowych w przeciągu najbliższego półrocza.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do wykonywania kontroli problemowej może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 57


1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.


Oddział 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 58


1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia osoby, których obecność na posiedzeniu jest wskazana.
5. Za udział w pracach Komisji Rewizyjnej radnemu nie będącemu członkiem tej Komisji dieta nie przysługuje.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. Szczegółową treść protokołu określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 55 ust. 2.

§ 59


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 60


Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Urząd.

§ 61


1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.

§ 62


Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

Rozdział 5
Kluby Radnych

 

§ 63


1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 3 członków.
2. Utworzenie klubu radnych podlega zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady z podaniem nazwisk radnych należących do klubu i wskazaniem przewodniczącego.
3. W razie zmiany składu klubu, zmiany przewodniczącego klubu lub rozwiązania klubu, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. W przypadku zmiany przewodniczącego klubu obowiązek poinformowania o zmianie ciąży na nowo wybranym przewodniczącym klubu.

§ 64


1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
3. W przypadku, gdy liczba członków klubu spadnie poniżej 3, Rada uchwałą stwierdza, że klub zakończył działalność.

§ 65


Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział 6
Postanowienie końcowe

 

§ 66


Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady i jej organów określa Regulamin Rady Miasta.

DZIAŁ III
Burmistrz Miasta

 

§ 67


Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy wynikające z funkcji organu wykonawczego Miasta, a w szczególności:
1) przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada,
2) decyduje o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustala warunki ugody w sprawach cywilnoprawnych,
3) wnioskuje do Rady o zaskarżenie rozstrzygnięć organów nadzoru stwierdzających nieważność w całości lub części uchwały Rady,
4) powołuje komisje do przeprowadzenia przetargów publicznych ogłaszanych przez Miasto.

§ 68


Burmistrzowi podporządkowane są jednostki organizacyjne Miasta, których wykaz stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

§ 69


1. W przypadku nieobecności Burmistrza spowodowanej urlopem, chorobą lub inną nie dającą się przewidzieć przyczyną, jego obowiązki w zakresie zwykłego zarządu przejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2, zastępca Burmistrza. W przypadku, jeżeli Burmistrz powołał więcej niż jednego zastępcę, obowiązki przejmuje zastępca uprzednio przez Burmistrza wyznaczony, a w braku takiego wyznaczenia - zastępca starszy wiekiem.
2. Przejęcie obowiązków nie obejmuje reprezentowania Miasta, w tym składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, oraz wykonywania obowiązków pracodawcy, które to czynności wymagają oddzielnego upoważnienia Burmistrza.

DZIAŁ IV
Dostęp do dokumentów

 

§ 70


1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów powstałych w wyniku realizacji zadań publicznych, znajdujących się w Urzędzie, jednostkach pomocniczych oraz jednostkach organizacyjnych Miasta.
2. Nie udostępnia się dokumentów lub ich części, jeżeli treści w nich zawarte objęte są ustanowionym ustawą ograniczeniem jawności. W szczególności nie ujawnia się dokumentów lub ich części:
1) stanowiących informacje niejawne,
2) objętych ochroną danych osobowych,
3) objętych tajemnicą handlową.

§ 71


1. Dokumenty udostępniane są na pisemny wniosek skierowany, w zależności od miejsca gdzie się znajduje dokument, do Burmistrza Miasta, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.
2. Wniosek powinien zawierać określenie sprawy oraz wyszczególnienie dokumentów.
3. Udostępnienie następuje odpowiednio w Urzędzie, siedzibie jednostki pomocniczej lub jednostki organizacyjnej Miasta, w obecności osoby wskazanej odpowiednio przez Burmistrza Miasta, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.
4. W przypadku, jeżeli dokument o którego udostępnienie wnoszono nie znajduje się w jednostce w której złożono wniosek o udostępnienie, powiadamia się o tym wnoszącego podanie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Jeżeli odpowiadający posiada informację o miejscu gdzie znajduje się poszukiwany dokument, należy przekazać ją wnoszącemu podanie w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Przepisy § 29 ust. 4 - 5 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ V
Akty prawa miejscowego

 

§ 72


1. Akty prawa miejscowego ogłaszane na zasadach i w trybie określonym w ustawie podlegają dodatkowo publikacji na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta w ciągu 7 dni od daty ich uchwalenia.
2. W przypadku gdy objętość aktu prawa miejscowego uniemożliwia publikację na tablicy całej jego treści, wywiesza się komunikat informujący o uchwaleniu przepisu i możliwości zapoznania się z jego treścią w Urzędzie.
3. Na tablicach ogłoszeniowych Urzędu wywiesza się także informację o miejscu publikacji (numer i pozycja dziennika wojewódzkiego) przepisu gminnego oraz o dacie jego wejścia w życie.
4. Akty prawa miejscowego oraz komunikaty o których mowa w ust. 2 i 3 powinny być umieszczone na tablicach ogłoszeniowych przez okres minimum 14 dni.

§ 73


Udostępnienie prowadzonego przez Urząd zbioru przepisów gminnych następuje w Biurze Rady, w godzinach pracy Urzędu.

DZIAŁ VI
Pracownicy samorządowi

 

§ 74


Stosunek pracy z naczelnikami wydziałów Urzędu nawiązuje się na podstawie mianowania.

§ 75


Stosunek pracy z pracownikami mianowanymi nawiązuje Burmistrz.

DZIAŁ VII
Jednostki pomocnicze Miasta.

 

§ 76


1. Jednostkami pomocniczymi Miasta są osiedla i sołectwa.
2. Utworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych Miasta dokonuje Rada biorąc pod uwagę uwarunkowania przestrzenne i opinię mieszkańców.

§ 77


1. Jednostka pomocnicza w zakresie przysługującego jej mienia ruchomego i nieruchomego samodzielnie dokonuje czynności zwykłego zarządu.
2. Podjęcie czynności przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody Burmistrza.

§ 78


1. Rada w uchwale budżetowej określa środki finansowe, których dysponentem są organy jednostek pomocniczych.
2. Obsługę finansową jednostki pomocniczej prowadzi Urząd.
3. Oświadczenie woli składane przez organy jednostki pomocniczej, które powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga potwierdzenia Skarbnika Miasta pod rygorem nieważności.
4. Nadzór nad prawidłowością i celowością wykorzystywania środków, o których mowa w ust. 1 sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 79


Wykaz jednostek pomocniczych miasta zawiera załącznik nr 5 do Statutu.